ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ

        

                     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1952 - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1953 ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ 62.5
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1953 - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1954

ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 63.5

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1954 - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1955

ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝ  64

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1955 - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1956

ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝ  64.5

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1956 - ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝ  65