ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

All About Circuits

.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

10847 Είδη σφαλμάτων από τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος: Να (α) κατανοείτε τα είδη σφαλμάτων  που μπορεί να συμβούν στον τόπο εργασίας από τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος (β) αναφέρετε τα είδη αυτά όπως η ηλεκτροπληξία, η πυρκαγιά, η απώλεια του ουδετέρου αγωγού και η απώλεια του αγωγού της γείωσης.

10956 Ασφάλεια και κανονισμοί εργαστηρίου: Να μπορείτε να (α) συνειδητοποιείτε τους κινδύνους από τον ηλεκτρισμό και να κατανοείτε τα μέτρα ασφάλειας και τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνετε κατά την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων. (β) δίδετε οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού στο εργαστήριο.(γ) εφαρμόζετε οδηγίες πρώτων βοηθειών.(δ) γνωρίζετε πως θα δράσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς στο χώρο του εργαστηρίου.(ε) γνωρίζετε πως θα χειρίζεστε με ασφάλεια εργαλεία του εργαστηρίου για να αποφύγετε τραυματισμούς ή εγκαύματα. (ζ) διατηρείτε το χώρο του εργαστηρίου καθαρό και να τοποθετείτε πάντοτε το κάθε όργανο και εργαλείο στη θέση του.

Hλεκτροπληξία

10229 Ηλεκτροπληξία: Να μπορείτε να (α) κατανοείτε τι σημαίνει ο όρος ηλεκτροπληξία (β) γνωρίζετε τους κινδύνους που εμπεριέχει η ηλεκτροπληξία, τονίζοντας τον πιθανό κίνδυνο του  θανάτου (γ) προσφέρετε τις πρώτες βοήθειες σε άτομο που έχει πάθη ηλεκτροπληξία (δ) αναφέρετε μέτρα πρόληψης της ηλεκτροπληξίας (ε) αναφέρετε τις διατάξεις και τα μέσα προστασίας από την ηλεκτροπληξία

Ο ρόλος της γείωσης στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

10958 Η Γείωση στις Η.Ε.: Να μπορείτε να (α) Γνωρίζετε το ρόλο της γείωσης (β) Περιγράφετε πως κατασκευάζεται μια καλή γείωση (γ) Πως γίνετε η ισοδύναμη σύνδεση

Εξοπλισμός προστασίας

10923 Ο μαθητής να (α) αναφέρει τους κινδύνους από τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, (β) αναφέρει τους κινδύνους που αναπτύσσονται από την έλλειψη μέσων διακοπής και προστασίας κυκλωμάτων σε μια ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση, (γ) αναφέρει τους βασικούς κανονισμούς που αφορούν τα μέσα διακοπής και προστασίας κυκλωμάτων σε μια ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση, (δ) αναγνωρίζει τα βασικά μέσα απόζευξης, διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων σε μια ηλεκτρική οικιακή εγκατάσταση, (ε) συγκρίνει τα διάφορα μέσα απόζευξης, διακοπής και προστασίας

10849 Διαγώνισμα για την Ασφάλεια και Υγεία στο Εργαστήριο, Ηλεκτροπληξία και Γείωση

 

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ SI

10871 Ο μαθητής να (α) μπορεί να δικαιολογεί την ανάγκη που ώθησε τους ανθρώπους στην καθιέρωση κοινού συστήματος μονάδων μέτρησης.

10227 Να μπορείτε να (α) Αναφέρετε τι είναι το Διεθνές Σύστημα Μονάδων Μέτρησης S.I. και ποια είναι η σημασία του. (β) Αναφέρετε τα βασικά μεγέθη του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων Μέτρησης S.I. και τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης.

10040 Ο μαθήτής να μπορεί να, ορίζει τι είναι το σύστημα SI, αναφέρει γιατί καθιερώθηκε, κάνει ιστορική αναδρομή για τον τρόπο μέτρησης διαφόρων μεγεθών, αναφέρει πώς καταλήξαμε στο SI και πότε καθιερώθηκε, αναφέρει ποιες είναι οι βασικές μονάδες μέτρησης του SI.

10041 Ο μαθητής να μπορεί να (α) περιγράφει ποιες είναι οι αρχές στις οποίες βασίζεται το σύστημα μονάδων SI, (β) περιγράφει ποιες είναι οι βασικές μονάδες μέτρησης του SI και τα αντίστοιχα σύμβολα, (γ) αναφέρει τι είναι οι παράγωγες μονάδες του SI και ποιες είναι, να έχει γενικές γνώσεις για τα βασικά μεγέθη του SI. 

10042 Ο μαθήτής να μπορεί να, αναφέρει τι είναι τα προθέματα μονάδων και τι υποδηλώνουν, αναφέρει ποια είναι τα βασικά πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια, αναφέρει πώς εκφράζουμε ακέραιους ή δεκαδικούς αριθμούς με δυνάμεις του 10, αναφέρει πως χρησιμοποιούμε τα προθέματα για να εκφράζουμε τιμές διαφόρων μεγεθών.

10228 Να μπορείτε να αναφέρετε τα ονόματα, τα σύμβολα και τις τιμές των προθεμάτων για τη μέτρηση των διαφόρων μεγεθών των μονάδων του συστήματος S.I.

10313 Ερωτήσεις Κεφαλαίου

 

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

10311 ΤΟ ΑΤΟΜΟ: Ο μαθητής να μπορεί να (α) Αναφέρει τον ορισμό και τη δομή του ατόμου, (β) Αναφέρει ποια σωματίδια φέρουν το θετικό και ποια το αρνητικό φορτίο, (γ) Αναφέρει τι είναι ο ατομικός αριθμός κάποιου στοιχείου και διάφορα παραδείγματα, (δ) Αναφέρει ποια ηλεκτρόνια ονομάζονται ελεύθερα και τι ρόλο παίζουν, (ε) Αναφέρει τι είναι οι αγωγοί, οι ημιαγωγοί και οι μονωτές.

10124 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ: Ο μαθητής να μπορεί να, (α) αναφέρει τα είδη του ηλεκτρικού φορτίου, (β) αναφέρει μ.ε ποιον τρόπο φορτίζονται τα διάφορα σώματα, αναφέρει τ3.ο σύμβολο και τη μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου, (γ) αναφέρει τ.ι είναι ο στατικός ηλεκτρισμός, (δ) αναφέρει 5παραδείγματα με στατικό ηλεκτρισμό.

1.10125 ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: Ο μαθητής να μπορεί να, (α) αναφέρει τι είναι ο στατικός ηλεκτρισμός, (β) αναφέρει 2.παραδείγματα όπου συναντούμε το στατικό ηλεκτρισμό, (γ) 3.αναφέρει πώς να εξηγούμε τα διάφορα φαινόμενα του στατικού ηλεκτρισμού, (δ) αναφέρει 4.πώς δημιουργούνται οι κεραυνοί και οι αστραπές.

1.10126 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Ο μαθητής να μπορεί να, (α) αναφέρει μορφές πεδίων που υπάρχουν στη φύση, (β) αναφέρει τ.ι είναι το ηλεκτρικό πεδίο και πώς απεικονίζεται, (γ) αναφέρει 3.διάφορες μορφές ηλεκτρικών πεδίων, (δ) αναφέρει τ4.ις ιδιότητες που έχει το ηλεκτρικό πεδίο.

10312 Ερωτήσεις Κεφαλαίου

 

10864 Σημειώσεις: Δομή της Ύλης

10784 Σημειώσεις: Θεωρία του Ατόμου - Ημιαγωγοί

10841 Σημειώσεις: Δομή της ύλης

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ  - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ

10129 Ο μαθητής να μπορεί να, αναφέρει τι είναι η αντίσταση και πού οφείλεται, αναφέρει τι είναι ο αντιστάτης και ποια είναι η λειτουργία του, αναφέρει ποιο είναι το σύμβολο και ποια η μονάδα μέτρησης της αντίστασης, αναφέρει τι είναι η αγωγιμότητα.

10097 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τι είναι η αγωγιμότητα.

10130 Ο μαθητής να μπορεί να, αναφέρει πώς ταξινομούνται οι αντιστάτες, αναφέρει πώς είναι κατασκευασμένοι οι αντιστάτες γραφίτη, μεταλλικής ταινίας και σύρματος, αναφέρει ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αντιστατών, αναφέρει τις τυποποιημένες τιμές ισχύος που κατασκευάζονται οι διάφοροι τύποι αντιστατών.

10131 Ο μαθητής να μπορεί να, αναφέρει τι είναι ο κώδικας χρωμάτων αντιστατών και ποια η χρήση του., αναφέρει τι σημαίνει ο κάθε έγχρωμος δακτύλιος στους αντιστάτες γραφίτη, να υπολογίζει την τιμή της αντίστασης ενός αντιστάτη από τους δακτυλίους, χρησιμοποιώντας τον κώδικα χρωμάτων.

10781 Σταθεροί Αντιστάτες: Να μπορείτε να (α) αναφέρετε τι είναι ο σταθερός  αντιστάτης (β) γνωρίζετε τα κύρια χαρακτηριστικά των σταθερών αντιστατών (γ) ονομάζετε τους τύπους των σταθερών αντιστατών (δ) υπολογίζετε την ονομαστική τιμή μιας αντίστασης με την βοήθεια του κώδικα χρωμάτων

10782 Να αναφέρετε τις ιδιότητες των αντιστατών Να σχεδιάζετε το σύμβολο των αντιστατών Να ταξινομείτε τις αντιστάσεις σύμφωνα με την ισχύ και την ανοχή τους. Να αποκωδικοποιείτε όλους τους τύπους αντιστάσεων. Να εξάγετε τη τιμή της αντίστασης σύμφωνα με τα χρώματα. Να μετράτε τη τιμή της σύμφωνα με το πολύμετρο.

10797 Φύλλο Εργασίας για Αντιστάσεις

10098 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τι είναι η ειδική αγωγιμότητα.

10133 Ο μαθητής να μπορεί να, αναφέρει τι είναι η ειδική αντίσταση υλικού, πώς συμβολίζεται ποια είναι η μονάδα μέτρησής της, αναφέρει από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού, αναφέρει χαρακτηριστικές τιμές ειδικής αντίστασης διαφόρων υλικών, υπολογίζει την αντίσταση αγωγού όταν γνωρίζει τις διαστάσεις και το υλικό κατασκευής του.

10010 Να μπορείτε να (α) αναφέρετε ότι η αντίσταση αγωγού εξαρτάται από το μήκος, τη διατομή και από το είδος του υλικού που είναι κατασκευασμένος, (β)  γράφετε τον τύπο που διέπει τη σχέση αυτή.

10096 Ο μαθητής με πειραματική διάταξη, να διαπιστώσει ότι η αντίσταση αγωγού εξαρτάται από τις διαστάσεις του και από το είδος του υλικού που είναι κατασκευασμένος.

10865 Εξάρτηση της αντίστασης από την θερμοκρασία

10866 Πτώση τάσης στους αγωγούς

 

10799 Σημειώσεις για Αντιστάσεις

10783 Σημειώσεις για Αντιστάσεις

 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

10120 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει απλό ηλεκτρικό κύκλωμα και να αναφέρει τι είναι συμβατική φορά και τι πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

10134 Ο μαθητής να μπορεί να, αναφέρει τα βασικά μέρη ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, σχεδιάζει απλό ηλεκτρικό κύκλωμα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σύμβολα, αναφέρει τι είναι ανοικτό και τι κλειστό κύκλωμα, αναγνωρίζει-σχεδιάζει τα σύμβολα και τη λειτουργία των πιο βασικών τύπων διακοπτών, αναφέρει τις δύο βασικές απόψεις για τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

10135 Ο μαθητής να μπορεί να, (α) περιγράφει τι είναι το βραχυκύκλωμα και πότε συμβαίνει, (β) αναφέρει τα τραγικά αποτελέσματα του βραχυκυκλώματος., (γ) αναφέρει τι είναι οι προστατευτικές διατάξεις, πού τοποθετούνται και πώς λειτουργούν.

 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ

10844 Νόμος του Ωμ

10850 Σημειώσεις για το Νόμο του Ωμ

10851 Σημειώσεις "Ο νόμος του Ωμ σε πλήρες κύκλωμα"

10002 Να μπορείτε να διατυπώνετε το νόμο του Ωμ

10121 Να μπορείτε να διατυπώνετε το νόμο του Ωμ

10845 Βασικά κυκλώματα αντιστατών

ΨΕΠ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ

 ΨΕΠ - Νόμος του  Ωμ

10500 Προσομοίωση για να μπορείτε να διατυπώνετε το νόμο του Ωμ

10501 Χρησιμοποιώντας το τρίγωνο URI για το νόμο του Ωμ

10502 Πειραματική διάταξη για τη γραφική παράσταση Τάσης/Έντασης σε απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

10123 Ο μαθητής να μπορεί να, αυτοαξιολογή τον εαυτό του απαντώντας στις ερωτήσεις

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

10837 Σημειώσεις για : Το ηλεκτρικό κύκλωμα - Κυριότεροι ορισμοί της ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρική αντίσταση - Νόμος του Ωμ - Κατηγορίες ηλεκτρικών κυκλωμάτων - Βολτόμετρα, Αμπερόμετρα και Ωμόμετρα

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

10835 Σημειώσεις για την Ηλεκτρική ισχύς και ενέργεια

10855 Σημειώσεις για την Ηλεκτρική Ενέργεια και Ισχύ 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

10780 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει (α) τι είναι τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύοντα  ηλεκτρικά στοιχεία (β) τα χαρακτηριστικά των μπαταριών (γ) αναφέρει τι είναι το ηλεκτρικό στοιχείο.

10838 Σημειώσεις για Ηλεκτρικές πηγές Σ.Ρ.

10852 Συνδεσμολογίες Πηγών

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΤΟ Σ.Ρ.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΠΗΓΗ Σ.Ρ.

10873 Σύνδεσει αντιστάσεων σε σειρά

10872 Κυκλώματα διαιρετών τάσης

10874 Παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων

10875 Κυκλώματα διαιρετών ρεύματος

10876 Σύνθετη (μικτή) σύνδεση αντιστάσεων

10006 Να μπορείτε να εφαρμόζετε το νόμο του Ωμ στην επίλυση απλών μεικτών (σύνθετων) κυκλωμάτων με μια πηγή μόνο.

10939 Ο μαθητής να μπορεί να εφαρμόζει το νόμο του Ωμ στην επίλυση σύνθετων (μικτών) ηλεκτρικών κυκλωμάτων με αντιστάτες και με μία πηγή μόνο.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Σ.Ρ.)

ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΗΓΗ Σ.Ρ. (ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΙΡΚΩΦ)  (BRUNCH-CURRENT ANALYSIS)

 

ΘΕΩΡΗΜΑTA ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΣΗΣ (ή ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ) (SUPERPOSITION THEOREM)

10685 Ο μαθητής να μπορεί να, επιλύει σύνθετα κυκλώματα χρησιμοποιώντας το θεώρημα της Υπέρθεσης (ή Επαλληλίας).

ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΒΕΝΙΝ  (THEVENIN THEOREM)

10689 Ο μαθητής να μπορεί να επιλύει σύνθετα κυκλώματα αντιστατών χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Θέβενιν.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ

10686 Ο μαθητής να μπορεί να, συνδεσμολογεί αντιστάτες σε αστέρα και σε τρίγωνο

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ  ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ

10687 Ο μαθητής να μπορεί να, μετατρέπει μια συνδεσμολογία αντιστατών σε αστέρα σε συνδεσμολογία αντιστατών σε τρίγωνο.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ  ΣΕ ΑΣΤΕΡΑ

10688 Ο μαθητής να μπορεί να, μετατρέπει μια συνδεσμολογία αντιστατών σε τρίγωνο σε συνδεσμολογία αντιστατών σε αστέρα.

 

10877 Επίλυση κυκλωμάτων ΣΡ

10043 Maximum Power Transfer

 

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

10914 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τι ονομάζουμε μαγνήτη, (β) να κατονομάζει και να περιγράφει τις δύο κατηγορίες μαγνητών, (γ) περιγράφει τι ονομάζουμε μαγνητικούς πόλους, (δ) περιγράφει τι ονομάζουμε μαγνήτιση από επίδραση, (ε) αναφέρει σιδηρομαγνητικά υλικά.

10195 Ο μαθητής να μπορεί να (α) περιγράφει τι ονομάζουμε μαγνητικό πεδίο (β) περιγράφει τι ονομάζουμε μαγνητική γραμμή (γ) περιγράφει τη φορά των μαγνητικών γραμμών (δ) να περιγράφει ότι οι μαγνητικές γραμμές σχηματίζουν πάντοτε κλειστές καμπύλες.

10916 Ο μαθητής να μπορεί να (α) γνωρίζει την ύπαρξη του γήινου μαγνητικού πεδίου (β) γνωρίζει ότι οι πόλοι του μαγνητικού πεδίου της γης δεν συμπίπτουν ακριβώς με τους γεωγραφικούς πόλους της γης (γ) γνωρίζει τι είναι η γωνία απόκλισης (δ) γνωρίζει τι είναι η γωνία έγκλισης (ε) περιγράφει τη πυξίδα (ζ) περιγράφει τη ναυτική πυξίδα.

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

10908 Ο μαθητής να μπορεί να: (α) διαχωρίζει τα υλικά σε κατηγορίες ανάλογα με τις μαγνητικές τους συμπεριφορές, (β) αναφέρει και να επεξηγεί τις διάφορες κατηγορίες των υλικών.

10909 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τη μαγνητική ροή μέσα από σιδηρομαγνητικά υλικά.

10911 Ο μαθητής να μπορεί να ερμηνεύει την έννοια του μαγνητισμού.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Μαγνητικές ιδιότητες των υλικών

10399 Ο μαθητής να μπορεί να κατατάσσει τα υλικά σε κατηγορίες ανάλογα με τις μαγνητικές τους ιδιότητες.

Μεγέθη μαγνητικού πεδίου

10398 ΜΕΓΕΘΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: Ο μαθητής να μπορεί να δίνει τον ορισμό και να γράφει το σύμβολο και τη μονάδα για τη μαγνητική επαγωγή (πυκνότητα μαγνητικής ροής) και τη μαγνητική ροή. Να γράφει τη σχέση που τις συνδέει και να λύει προβλήματα

Μαγνητικό κύκλωμα

10397 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: Ο μαθητής να μπορεί να δίνει τον ορισμό του μαγνητικού κυκλώματος και να σχεδιάζει μαγνητικά κυκλώματα που δημιουργούνται από ρευματοφόρα πηνία που είναι τυλιγμένα σε σιδηροπυρήνες διαφόρων σχημάτων

Μαγνητεγερτική δύναμη (ΜΕΔ)

10396 ΜΑΓΝΗΤΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Ο μαθητής να μπορεί να ορίζει τη μαγνητεγερτική δύναμη (ΜΕΔ) ως το προϊόν IxN, να αναφέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της ΜΕΔ, να ορίζει τη μονάδα μέτρησης της ΜΕΔ.

Mαγνητική διαπερατότητα

10395 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ : Ο μαθητής να μπορεί να (α) δίδει τον ορισμό της  μαγνητικής διαπερατότητας ενός υλικού (β) να διαχωρίζει σε μαγνητική διαπερατότητα του κενού και σε μαγνητική διαπερατότητα (γ) γράφει τη σχέση που συνδέει τη μαγνητική διαπερατότητα του κενού, τη σχετική διαπερατότητα, και το εμβαδό εγκάρσιας τομής του μαγνητικού κυκλώματος (δ) εφαρμόζει τη σχέση και να λύει προβλήματα

Μαγνητική αντίσταση

10394 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Ο μαθητής να μπορεί να (α) ορίζει τη μαγνητική αντίσταση (β) ορίζει τη μονάδα μέτρησης της μαγνητικής αντίστασης (γ) γράφει τη σχέση που συνδέει τη μαγνητική ροή (Φ) και τη ΜΕΔ (Μ) και να την εφαρμόζει για να λύει προβλήματα (δ) αναφέρει την πρακτική σημασία της μαγνητικής αντίστασης

Μαγνητική Τάση

10393 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ :Ο μαθητής να μπορεί να (α) ορίζει τη μαγνητική τάση (β) εφαρμόζει τη σχέση της μαγνητικής τάσης να λύει προβλήματα

Ένταση μαγνητικού πεδίου

10392 ΕΝΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: Ο μαθητής να μπορεί να (α) δίνει τον ορισμό της έντασης του μαγνητικού πεδίου, (β) γράφει τη σχέση B/H=μο μr =μ  και να εφαρμόζει τη σχέση για να λύει προβλήματα, (γ) γράφει τη σχέση H=NI/l και να εφαρμόζει τη σχέση για να λύει προβλήματα

Θεώρημα του Ampere ή νόμος του διαρεύματος

Μαγνητική ροπή

Μαγνητική ροή μέσα από σιδηρομαγνητικά υλικά

Μαγνήτιση και απομαγνήτιση σιδηρομαγνητικών υλικών

10910 Ο μαθητής να μπορεί να (α) σχεδιάζει την καμπύλη μαγνήτισης σιδηρομαγνητικού υλικού. (β) να μελετά την καμπύλη μαγνήτισης συγκεκριμένων σιδηρομαγνητικών υλικών και να εξάγει συμπεράσματα. (γ) μπορεί να ορίζει και να εξηγεί το φαινόμενο του μαγνητικού κόρου. (δ) μπορεί να σχεδιάζει το βρόχο μαγνητικής υστέρησης ενός σιδηρομαγνητικού υλικού. (ε) αναλύει και να ερμηνεύει τη μορφή του βρόχου. (ζ) εξηγεί τον όρο “παραμένων μαγνητισμός” και να δίνει πρακτικά παραδείγματα μηχανών που στηρίζουν τη λειτουργία τους στην ιδιότητα αυτή των σιδηρομαγνητικών υλικών. (η) αναφέρει τις απώλειες που προκύπτουν   λόγω της μαγνητικής υστέρησης.

Επίλυση μαγνητικών κυκλωμάτων

10912 Ο μαθητής να μπορεί να επιλύει προβλήματα Μαγνητικών Κυκλωμάτων.

10390 Ο μαθητής να μπορεί να επιλύει προβλήματα Μαγνητικών Κυκλωμάτων.

 

10388 Διαγώνισμα

10389 Διαγώνισμα

 

10913 Σημειώσεις για (α) Νόμος των Biot και Savart (β)  Εφαρμογές του νόμου των Biot και Savart (γ) Ο Νόμος του Ampere (Αμπέρ) (δ) Μαγνητική Ροή (ε) Ο Νόμος του Gauss στο μαγνητισμό (ζ)  Δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο (η) Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο (θ) Εφαρμογές της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων (ι) Δύναμη Laplace (Λαπλάς) (κ) Μαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δύο παράλληλους αγωγούς (λ) Tο φαινόμενο HALL (Χολ)

 

10785 Ηλεκτομαγνήτης

 

ΠΗΝΙΟ

 

ΨΕΠ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΨΕΠ Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

10829 ΨΕΠ - ΥΠΠ - Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή

ΨΕΠ ΠΗΝΙΟ

10503 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει γενικά χαρακτηριστικά για το πηνίο και περιγράφει τον τρόπο κατασκευής του

10504 Ο μαθητής να μπορεί να  αναφέρει τι λέει ο νόμος του Φάραντεϊ και ο κανόνας του Λενζ για το φαινόμενο της επαγωγής.

10505 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τι είναι η αυτεπαγωγή και ο συντελεστής αυτεπαγωγής πηνίου, ποιο είναι το σύμβολο και ποια η μονάδα μέτρησής του.

10506 Επίδειξη φαινόμενου αυτεπαγωγής

10507 ’σκηση

10508 ’σκηση

ΚΥΚΛΩΜΑ RL ΣΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Αποκατάσταση ρεύματος σε πηνίο

10511 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τη σημασία της σταθερά χρόνου (τ) κυκλώματος RL σε σειρά και τη χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του χρόνου αποκατάστασης και διακοπής του ρεύματος σε πηνίο.

10509 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τον τρόπο που μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος σ’ ένα κύκλωμα με πηνίο (LR σε σειρά) που τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα κατά την αποκατάσταση του ρεύματος, δηλαδή από τη στιγμή που κλείνει το κύκλωμα μέχρι το ρεύμα να πάρει την τελική του τιμή.

10510 Ο μαθητής να μπορεί να (α) σχεδιάζει τις καμπύλες της τάσης και έντασης κατά την αποκατάσταση του ρεύματος σ' ένα κύκλωμα με πηνίο(LR σε σειρά), (β) να  γράφει τις εξισώσεις για την τάση και την ένταση, κατά την αποκατάσταση του ρεύματος και τις χρησιμοποιεί για να υπολογίσει την τάση στο πηνίο ή την ένταση στο κύκλωμα σε δεδομένη στιγμή

10512 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10513 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

Διακοπή ρεύματος σε πηνίο

10514 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τον τρόπο που συμπεριφέρεται το κύκλωμα πηνίου (LR σε σειρά) που τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα κατά την αποκατάσταση και διακοπή του ρεύματος.

10515 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τον τρόπο που μεταβάλλεται η τάση και η ένταση του ρεύματος σ’ ένα κύκλωμα πηνίου (LR σε σειρά) που τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα κατά την αποκατάσταση και διακοπή του ρεύματος.

10516 Ο μαθητής να μπορεί να (α) σχεδιάζει τις καμπύλες της τάσης και έντασης κατά την διακοπή του ρεύματος στο κύκλωμα πηνίου (LR σε σειρά) (β) να  γράφει τις εξισώσεις για την τάση και την ένταση, κατά την διακοπή του ρεύματος.

10517 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10518 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10519 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10520 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10521 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10522 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10523 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10524 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10525 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10526 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10527 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10528 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

 

 

ΠΥΚΝΩΤΗΣ

10817 Βασικός Πυκνωτής: Ο μαθητής να μπορεί να (α) εξηγεί από τι αποτελείται ένας βασικός πυκνωτής (β) να σχεδιάζει το σύμβολο ενός βασικού πυκνωτή (γ) εξηγεί τη διαδικασία φόρτισης ενός πυκνωτή.

10819 Ο μαθητής να μπορεί να (α) ορίζει τι είναι η χωρητικότητα ενός πυκνωτή (β) γράφει τον τύπο που εκφράζει τη χωρητικότητα του πυκνωτή (γ) να αναφέρει τη μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας του πυκνωτή.

10047 Να μπορείτε να : (α) Αναφέρετε τι είναι πυκνωτής, (β) Περιγράφετε την κατασκευή του πυκνωτή, (γ) Σχεδιάζετε την καμπύλη φόρτισης του πυκνωτή, (δ) Σχεδιάζετε την καμπύλη εκφόρτισης του πυκνωτή, (ε) Σχεδίαζετε τα σύμβολα των διαφόρων τύπων πυκνωτών, (ζ) Αναγνωρίζετε τους διάφορους τύπους πυκνωτών, (η) Υπολογίζετε τη χωρητικότητα πυκνωτή, από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του, (θ) Υπολογίζετε τη χωρητικότητα πυκνωτή από τα ηλεκτρικά δεδομένα του κυκλώματος, (ι) Επιλύετε κυκλώματα με σύνδεση πυκνωτών σε σειρά και με παράλληλη σύνδεση πυκνωτών, (κ) Αναφέρετε χρήσεις των πυκνωτών, (λ) Αναφέρετε βλάβες των πυκνωτών, (μ) Υπολογίζετε την τιμή της χωρητικής αντίστασης του πυκνωτή στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

10795 Σημειώσεις για Πυκνωτές

10787 Σημειώσεις για Πυκνωτές

10204 Χωρητικότητα Πυκνωτή

10732 Ο μαθητής να μπορεί να, (α) αναφέρει τι ονομάζεται διηλεκτρικό υλικό (β) να αναφέρει τι ονομάζεται διηλεκτρική σταθερά και (γ) να αναφέρει τι ονομάζεται διηλεκτρική αντοχή υλικού

10796 Εργαστηριακή άσκηση για πυκνωτές

ΨΕΠ ΠΥΚΝΩΤΗΣ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΨΕΠ - Πυκνωτής – Χωρητικότητα

ΨΕΠ - Φόρτιση και εκφόρτιση του πυκνωτή

10627 Βασικός Πυκνωτής: Ο μαθητής να μπορεί να (α) εξηγεί από τι αποτελείται ένας βασικός πυκνωτής (β) να σχεδιάζει το σύμβολο ενός βασικού πυκνωτή (γ) εξηγεί τη διαδικασία φόρτισης ενός πυκνωτή.

10627-ppt  

10629 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10628 Ο μαθητής να μπορεί να (α) ορίζει τι είναι η χωρητικότητα ενός πυκνωτή (β) γράφει τον τύπο που εκφράζει τη χωρητικότητα του πυκνωτή (γ) να αναφέρει τη μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας του πυκνωτή.

10628-ppt     

10630 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10631 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10659 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10667 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10632 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τους παράγοντες που εξαρτάται η χωρητικότητα ενός πυκνωτή (β) γράφει τον τύπο υπολογισμού της χωρητικότητα ενός πυκνωτή (γ) να γράφει τον τύπο που εκφράζει τη χωρητικότητα του πυκνωτή

10632-ppt

10637 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10638 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10660 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10661 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10670 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10671 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10633 Εκτέλεση πειράματος για τη χωρητικότητα ενός πυκνωτή σε σχέση με την απόσταση μεταξύ των οπλισμών του.

10634 Εκτέλεση πειράματος για τη χωρητικότητα του πυκνωτή σε σχέση με το εμβαδόν τον οπλισμών του.

10635 Εκτέλεση πειράματος για τη χωρητικότητα του πυκνωτή σε σχέση με τη διηλεκτρική σταθερά του.

10636 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός πυκνωτή.

10636-ppt

10665 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10639 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει κυκλώμα με πυκνωτές συνδεδεμένους σε σειρά και να υπολογίζει την ισοδύναμη χωρητικότητα.

10639-ppt

10642 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10643 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10662 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10673 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10675 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10676 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10640 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει κυκλώμα με πυκνωτές συνδεδεμένους παράλληλα και να υπολογίζει την ισοδύναμη χωρητικότητα.

10640-ppt

10644 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10645 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10663 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10674 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10641 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει κυκλώμα με πυκνωτές συνδεδεμένους σε μικτή σύνδεση και να υπολογίζει την ισοδύναμη χωρητικότητα.

10646 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τη κατασκευή του σφαιρικού πυκνωτή.

10648 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10647 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τη κατασκευή του κυλινδρικού πυκνωτή.

10649 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10650 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τις δύο βασικές κατηγορίες πυκνωτών (Σταθερούς και Μεταβλητούς).

10654 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10653 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10664 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10666 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10672 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10651 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τις κατηγορίες και συμβολισμούς των πυκνωτών.

10652 Ο μαθητής να μπορεί να χρησιμοποιεί τον χρωματικό κώδικα των πυκνωτών.

10655 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τις τυπικές χρήσεις των πυκνωτών.

10657 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10656 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τη χρήση του πυκνωτή στην εξομάλυνση της τάσης σε ηλεκτρονικό τροφοδοτικό.

10658 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

Ασκήσεις ενότητας

10668 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10669 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

 

ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΣΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

10582 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τι είναι ο πυκνωτής, (β) να ορίζει τη χωρητικότητα του πυκνωτή και από τι εξαρτάτε, (γ) να ορίζει τι είναι ο ιδανικός πυκνωτής, (δ) να αναφέρει ότι ένας φορτισμένος πυκνωτής λειτουργεί ως διακόπτης στο συνεχές ρεύμα, (ε) να διαχωρίζει τις έννοιες του ιδανικού και του πραγματικού πυκνωτή και (ζ) να ορίζει την ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή.

10583 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή

10584 Ο μαθητής να μπορεί να (α) σχεδιάζει κύκλωμα για τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή (β) να περιγράφει τη διαδικασία φόρτισης (γ) να εξηγεί γιατί ένας φορτισμένος πυκνωτής λειτουργεί ως διακόπτης στο συνεχές ρεύμα (δ) να περιγράφει τι συμβαίνει κατά την εκφόρτιση .

10590 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει από ποιους παράγοντες εξαρτάται ο χρόνος για τη πλήρη φόρτιση του πυκνωτή, (β) να αναφέρει τι είναι και να ορίζει τη σταθερά χρόνου σε κύκλωμα RC σε σειρά (γ) να αναφέρει τι συμβαίνει στη τάση στα άκρα του πυκνωτή κατά τη διαδικασία φόρτισης.

10591 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει τις καμπύλες της τάσης και της έντασης κατά τη φόρτιση του πυκνωτή.

10592 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει τις καμπύλες της τάσης και της έντασης κατά τη φόρτιση του πυκνωτή και να υπολογίζει το χρόνο για τη πλήρη φόρτιση του πυκνωτή.

10593 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει το χρόνο που χρειάζεται η τάση στα άκρα του πυκνωτή να φτάσει την τελική της τιμή (β) αναφέρει τι καθορίζει η ¨σταθερά χρόνου¨ σε ένα πυκνωτή (γ) γράφει την εξίσωση που περιγράφει την τάση στον πυκνωτή κατά τη φόρτιση (δ) αναφέρει από που ξεκινά η πορεία της έντασης του στο κύκλωμα (ε) να γράφει την εξίσωση που περιγράφει την ένταση του ρεύματος κατά τη φόρτιση.

10594 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τη σημασία της «σταθεράς χρόνου» του κυκλώματος RC σε σειρά και τη χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του χρόνου φόρτισης, του πυκνωτή

10595 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10596 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10597 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10598 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10599 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10600 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τη διαδικασία εκφόρτισης του πυκνωτή

10601 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει τις καμπύλες της τάσης και της έντασης κατά την εκφόρτιση του πυκνωτή.

10602 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει το χρόνο που χρειάζεται η τάση στα άκρα του πυκνωτή να φτάσει την τελική της τιμή (β) αναφέρει τι καθορίζει η ¨σταθερά χρόνου¨ σε ένα πυκνωτή (γ) γράφει την εξίσωση που περιγράφει την τάση στον πυκνωτή κατά την εκφόρτιση (δ) αναφέρει από που ξεκινά η πορεία της έντασης του στο κύκλωμα εκφόρτισης (ε) να γράφει την εξίσωση που περιγράφει την ένταση του ρεύματος κατά την εκφόρτιση.

10603 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τη σημασία της «σταθεράς χρόνου» του κυκλώματος RC σε σειρά και τη χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του χρόνου εκφόρτισης, του πυκνωτή

10604 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10605 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10606 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10607 Ο μαθητής να μπορεί να γνωρίζει το σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκφορτίζεται ένας πυκνωτής και αναφέρει πιθανούς κινδύνους από λανθασμένη εκφόρτιση, ή βραχυκύκλωμα του πυκνωτή

10608 Ο μαθητής να μπορεί να γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους της εκφόρτισης  ενός πυκνωτή στο ανθρώπινο σώμα.

10609 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τη χρήση του φαινόμενου της εκφόρτισης πυκνωτή στην ιατρική

10610 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10611 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

Ασκήσεις ενότητας

10613 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10614 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10615 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10616 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10617 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10618 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10619 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10620 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10621 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10622 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10623 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10624 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10625 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10626 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

 

ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Η στοιχειώδης γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος

10283 Ο μαθητής να μπορεί να (α) εξηγεί την αρχή λειτουργίας στοιχειώδους γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος, (β) κατανοεί τον τρόπο παραγωγής του εναλλασσόμενου ρεύματος (γ) να σχεδιάζει την κυματομορφή της εναλλασσόμενης τάσης στα άκρα της (δ) και να ορίζει την κυκλική συχνότητα

10816 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος

10930 Βασικές ένοιες του ημιτονικού εναλλασσόμενου ρεύματος.

10853 Σημειώσεις: Εναλλασσόμενο ρεύμα και χαρακτηριστικά του μεγέθη, Εναλλασσόμενη τάση και χαρακτηριστικά της μεγέθη, Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος -εναλλασσόμενης τάσης, Κυκλική συχνότητα, Ενεργός ένταση και ενεργός τάση, Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενων μεγεθών, Πλεονεκτήματα του Ε.Ρ. έναντι του Σ.Ρ.

10854 Σημειώσεις: Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την αρχή λειτουργίας στοιχειώδους γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος και να σχεδιάζει την κυματομορφή της εναλλασσόμενης τάσης στα άκρα της.

10106 Ο μαθητής να μπορεί να, εξηγεί την αρχή λειτουργίας στοιχειώδους γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος, κατανοεί τον τρόπο παραγωγής του εναλλασσόμενου ρεύματος και να σχεδιάζει την κυματομορφή της εναλλασσόμενης τάσης στα άκρα της.

10107 Ο μαθητής να μπορεί να, συγκρίνει κατασκευαστικά τη στοιχειώδη γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος με τη στοιχειώδη γεννήτρια συνεχούς ρεύματος. 

Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος και εναλλασσόμενης τάσης

10739 Ο μαθητής να μπορεί να (α) περιγράφει την αρχή λειτουργίας απλής γεννήτριας Εναλλασσόμενου Ρεύματος (β) αναφέρει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ΗΕΔ από επαγωγή στο πλαίσιο απλής γεννήτριας Ε.Ρ. και να γράφει το σχετικό τύπο (γ) σχεδιάζει την παραγόμενη κυμματομορφή από πλαίσιο απλής γεννήτριας Ε.Ρ. που περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα

10740 Ο μαθητής να μπορεί να (α) σχεδιάζει τη μορφή της παραγόμενης εναλλασσόμενης τάσης στον εναλλακτήρα και (β) αναφέρει τι είναι κύκλος σε μια ημιτονοειδή κυματομορφή.

10108 Ο μαθητής να μπορεί να, διακρίνει τη διαφορά μεταξύ εναλλασσόμενης και συνεχούς τάσης , αναγνωρίζει μια ημιτονοειδή κυματομορφή, να σχεδιάζει μια ημιτονοειδή κυματομορφή, αναφέρει τι είναι κύκλος σε μια  ημιτονοειδή κυματομορφή.

10102 Ο μαθητής να μπορεί να, ορίζει και να υπολογίζει τη κυκλική συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος και τη γωνία περιστροφής σε συνάρτηση με το χρόνο t που ονομάζεται στιγμιαία φάση.

10147 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει και να υπολογίζει τη στιγμιαία τιμή  εναλλασσόμενου ρεύματος, ή τάσης

10148 Ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί πότε δύο εναλλασσόμενα ρεύματα της ίδιας συχνότητας είναι σε φάση, ή σε διαφορά φάσης.

n

Πλεονεκτήματα του εναλλασσομένου έναντι του συνεχούς ρεύματος

10137 Ο μαθητής να μπορεί ναn αναφέρει τα πλεονεκτήματα του Ε.Ρ. έναντι του Σ.Ρ.

Χαρακτηριστικά μεγέθη εναλλασσόμενου ρεύματος και εναλλασσόμενης τάσης

10142 Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει, περιγράφει και υπολογίζει τη περίοδο του εναλλασσόμενου ρεύματος και εναλλασσόμενης τάσης

10143 Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει, περιγράφει και υπολογόζει τη συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος και εναλλασσόμενης τάσης

10741 Ο μαθητής να μπορεί να, αναγνωρίζει και υπολογίζει τη συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης και του εναλλασσόμενου ρεύματος.

10144 Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει, περιγράφει και υπολογίζει τη μέγιστη τιμή (το πλάτος) του εναλλασσόμενου ρεύματος και εναλλασσόμενης τάσης

10742 Ο μαθητής να μπορεί να, αναγνωρίζει και υπολογίζει τη Μέγιστη τιμή της εναλλασσόμενης τάσης και του εναλλασσόμενου ρεύματος.

10145 Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει, περιγράφει και υπολογίζει τη τιμή από κορυφή σε κορυφή του εναλλασσόμενου ρεύματος και εναλλασσόμενης τάσης.

10743 Ο μαθητής να μπορεί να, αναγνωρίζει και υπολογίζει τη Τιμή από κορυφή σε κορυφή (peak–to-peak) της εναλλασσόμενης τάσης και του εναλλασσόμενου ρεύματος.

10146 Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει, περιγράφει και υπολογίζει την ενεργό τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος και εναλλασσόμενης τάσης

10744 Ο μαθητής να μπορεί να, αναγνωρίζει και υπολογίζει την Ενεργό τιμή της εναλλασσόμενης τάσης και του εναλλασσόμενου ρεύματος.

Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενων μεγεθών

10149 Ο μαθητής να μπορεί να απεικονίζει εναλλασσόμενα μεγέθη στο επίπεδο Χ0Υ με τη βοήθεια διανυσμάτων.

10150 Ο μαθητής να μπορεί να προσθέτει ομοειδή διανύσματα με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου.

Αρχή λειτουργίας του εναλλακτήρα (γεννήτριας Ε.Ρ.)

10737 Ο μαθητής να μπορεί να διακρίνει τις ηλεκτρικές μηχανές (γεννήτριες και κινητήρες) ανάλογα με τη μορφή του ρεύματος που λειτουργούν, σε μηχανές Συνεχούς Ρεύματος (Σ.Ρ.) και μηχανές Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Ε.Ρ.)

10738 Ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί τι είναι ο εναλλακτήρας και εξηγεί την αρχή λειτουργίας του.

Τριφασικοί εναλλακτήρες

10890 Ο μαθητής να μπορεί να (α) περιγράφει και να διατυπώνει τα χαρακτηριστικά του εναλλασσόμενου ρεύματος (β) διατυπώνει την αρχή λειτουργίας των εναλλακτήρων (γ) διατυπώνει τη σχέση στροφών - ζευγών πόλων και συχνότητας (δ) απαριθμεί τα βασικά εξαρτήματα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και να αναγνωρίζει τη σήμανση των ακροδεκτών και τη συνδεσμολογία τους (ε) εντοπίζει τα όρια φόρτισης ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (ζ) εξασφαλίζει τα μέτρα προστασίας για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

10891 Γεννήτριες Εναλλασσόμενου Ρεύματος

3.1.1 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει χώρους όπου συναντάμε τις γεννήτριες Ε.Ρ.

3.1.2 Ο μαθητής να μπορεί να διακρίνει τις γεννήτριες Ε.Ρ. σε σύγχρονες και ασύγχρονες και συγκρίνει τη λειτουργία τους.

3.1.3 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται μόνο οι σύγχρονες γεννήτριες για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.

3.1.4 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί το ρόλο του τυλίγματος διέγερσης στις γεννήτριες Ε.Ρ.

3.1.5 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την κατασκευή και λειτουργία του τριφασικού εναλλακτήρα.

Παραγωγή τριφασικού Ε.Ρ.

10185 Ο μαθητής να περιγράφει τον τρόπο παραγωγής τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος και τα είδη των μηχανών που το παράγουν.

10186 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει στοιχειώδη διπολική τριφασική σύγχρονη γεννήτρια (εναλλακτήρα), με εξωτερικούς σταθερούς πόλους.

10187 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει στοιχειώδη τριφασική διπολική σύγχρονη γεννήτρια, με εσωτερικούς περιστρεφόμενους πόλους.

10281 Φωτογραφίες Ηλεκτρικών Γεννητριών Ισχύος

10285 Φωτογραφικό ’λπουμ Γεννητριών Ισχύος

10188 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει ότι, όταν το σύστημα περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, τότε μεταξύ των άκρων κάθε πλαισίου αγωγών αναπτύσσεται μια ημιτονική η.ε.δ. (β) αναφέρει επίσης, ότι το κάθε πηνίο ονομάζεται, φάση και η η.ε.δ. μεταξύ των άκρων του ονομάζεται φασική τάση

10189 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει στοιχειώδη τριφασική τετραπολική  σύγχρονη γεννήτρια, με εσωτερικούς περιστρεφόμενους πόλους, και έξη όμοια πλαίσια, στο στάτορα που τα επίπεδά τους σχηματίζουν γωνίες 60 μοίρες

10190 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει ότι οι τρεις φασικές τάσεις τριφασικής γεννήτριας, έχουν την ίδια συχνότητα, την ίδια μέγιστη τιμή και η μεταξύ τους διαφορά φάσης είναι 120 μοίρες, (β) καθορίζει, επίσης, την αρχή και το τέλος κάθε φάσης, καθώς και την αλληλουχία των φάσεων (Κόκκινη R, Κίτρινη Y, Μπλε B

10191 Ο μαθητής να μπορεί να (α) σχεδιάζει τις ημιτονικές κυματομορφές των τριών φασικών τάσεων (β) αποδεικνύει ότι το άθροισμα των στιγμιαίων τιμών τους είναι ίσο με 0

10192 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τους τρόπους σύνδεσης των τριών φάσεων εναλλακτήρα, (β) εξηγεί πώς γίνονται οι συνδέσεις των τριών φάσεων μεταξύ τους σε τρίγωνο, (γ) αναφέρει τις ιδιότητες της σύνδεσης, δηλαδή τη σχέση μεταξύ φασικής και πολικής τάσης και έντασης

10193 Ο μαθητής να μπορεί να, εξηγεί πως γίνονται οι συνδέσεις των τριών φάσεων μεταξύ τους σε αστέρα και να αναφέρει τις ιδιότητες κάθε σύνδεσης, δηλαδή τη σχέση μεταξύ φασικής και πολικής τάσης και έντασης

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

10194 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει ότι ο τρόπος σύνδεσης των ισοζυγισμένων καταναλωτών είναι ανεξάρτητος από τον τρόπο σύνδεσης του εναλλακτήρα (παροχής), να αναφέρει τους τρόπους σύνδεσης των καταναλωτών  και να εξηγεί τον όρο ισοζυγισμένο φορτίο (ή ομοιόμορφο φορτίο)

Επίλυση τριφασικών κυκλωμάτων με ισοζυγισμένα ωμικά κυκλώματα

10681 Επίδειξη ισοζυγισμού φορτίου.

10195 Ο μαθητής να μπορεί να υπολογίζει την ένταση σε κάθε φάση καταναλωτή ισοζυγισμένου φορτίου, που αποτελείται μόνο από αντιστάσεις

10196 Ο μαθητής να μπορεί να λύει προβλήματα υπολογισμού ισχύος σε ισοζυγισμένους τριφασικούς καταναλωτές

10197 Ο μαθητής να μπορεί να υπολογίζει την ένταση σε κάθε αγωγό τριφασικής παροχής τεσσάρων αγωγών, με καταναλωτές μη ισοζυγισμένου μη επαγωγικού φορτίου

10198 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει ότι ο τρόπος σύνδεσης των ισοζυγισμένων καταναλωτών είναι ανεξάρτητος από τον τρόπο σύνδεσης στην παροχή

10199 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τους τρόπους σύνδεσης των καταναλωτών (αστέρας και τρίγωνο) και εξηγεί τον όρο ισοζυγισμένο φορτίο (ή ομοιόμορφο φορτίο)

10684 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10682 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τον όρο ισοζυγισμένο φορτίο (ομοιόμορφο φορτίο) και μη ισοζυγισμένο φορτίο στους τρόπους σύνδεσης των καταναλωτών (ΑΣΤΕΡΑ και ΤΡΙΓΩΝΟ).

10683 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10677 Ο μαθητής να μπορεί να (α) υπολογίζει την ένταση του ρεύματος σε κάθε φάση καταναλωτή ισοζυγισμένου φορτίου, που αποτελείται μόνο από αντιστάσεις ενωμένοι σε ΑΣΤΕΡΑ και το πολικό ρεύμα (β) υπολογίζει την ένταση του ρεύματος σε κάθε φάση καταναλωτή ισοζυγισμένου φορτίου, που αποτελείται μόνο από αντιστάσεις ενωμένοι σε ΤΡΙΓΩΝΟ και το πολικό ρεύμα (γ) συγκρίνει τα ρεύματα των συνδεσμολογιών ΑΣΤΕΡΑ και ΤΡΙΓΩΝΟΥ και να εξάγει συμπεράσματα

Επίλυση μη ισοζυγισμένων ωμικών κυκλωμάτων

10678 Σε τριφασικά μη ισοζυγισμένα ωμικά κυκλώματα σε συνδεσμολογία ΑΣΤΕΡΑ χρησιμοποιώντας τη διανυσματική μέθοδο ο μαθητής να μπορεί να (α) υπολογίζει το ρεύμα που διαρρέει τις φάσεις (β) υπολογίζει το ρεύμα που διαρρέει τις γραμμές παροχής (γ) υπολογίζει το ρεύμα που διαρρέει τον ουδέτερο αγωγό.

10678-ppt   10678-moec-dec

10679 Σε τριφασικά μη ισοζυγισμένα ωμικά κυκλώματα σε συνδεσμολογία ΤΡΙΓΩΝΟΥ χρησιμοποιώντας τη διανυσματική μέθοδο ο μαθητής να μπορεί να (α) υπολογίζει το ρεύμα που διαρρέει τις φάσεις (β) υπολογίζει το ρεύμα που διαρρέει τις γραμμές παροχής.

10679-ppt  10679-moec-dec

10680 Εκπαιδευτικό παιχνίδι.

10680-ppt   10680-moec-dec

Ο μαθητής να μπορεί να επιλύει τριφασικά μη ισοζυγισμένα ωμικά κυκλώματα και υπολογίζει το ρεύμα που διαρρέει τον ουδέτερο αγωγό, χρησιμοποιώντας την αναλυτική μέθοδο.

Εφαρμογές

Ο μαθητής να μπορεί να υπολογίζει τη φαινομένη, ενεργό και άεργο ισχύ σε τριφασικό ισοζυγισμένο ωμικό, χωρητικό ή επαγωγικό φορτίο.

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρχή της διατήρησης της ενέργειας

Ο μαθητής να μπορεί να διατυπώνει και εξηγεί την αρχή διατήρησης της ενέργειας.

Μορφές ενέργειας και μετατροπή της

10753 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει διάφορες μορφές ενέργειας που υπάρχουν στη φύση και τις σχολιάζει όσον αφορά τη μετατροπή, αποθήκευση και εξοικονόμησή τους.

Μετατροπή – Αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας

Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει πηγές ενέργειας και τις σχολιάζει όσον αφορά το κόστος εκμετάλλευσης, τα παγκόσμια αποθέματα και τη χρήση τους.

10754 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει και να περιγράφει την αξία των διαφόρων πηγών ενέργειας που περιλαμβάνονται σε κάθε  κατηγορία, και τις προοπτικές.

10859 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει και να περιγράφει την αξία των διαφόρων πηγών ενέργειας που περιλαμβάνονται σε κάθε  κατηγορία, και τις προοπτικές.

Πηγές ενέργειας – Ανανεώσιμες - Μη ανανεώσιμες – Ανεξάντλητες

Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των άλλων μορφών ενέργειας.

10860 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει πως εφαρμόζεται στη πράξη ο ενεργειακός κύκλος για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας των καυσίμων, σε ηλεκτρική ενέργεια. (β) διακρίνει σε ποίες κατηγορίες διακρίνονται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με φυσικά καύσιμα. (γ) να διακρίνει σε ποίες ομάδες διακρίνονται τα εργοστάσια με στροβιλογεννήτριες  ανάλογα με τον τύπο του στροβίλου. (δ) να αναφέρει τους κυριότερους λόγους χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

10857 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος

10861 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τα είδη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και το είδος του καυσίμου που χρεισιμοποιείται σε κάθε είδος σταθμού

10830 Ο μαθητής να (α) αναγνωρίζει από απλά διαγράμματα διάφορα στάδια παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο (β) αναφέρει τις τάσεις που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο διανομής της Κύπρου (γ) αναγνωρίζει τον τρόπο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες.

10762 Ο μαθητής να μπορεί να, (α) αναγνωρίζει από απλά διαγράμματα τα διάφορα στάδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, (β) αναφέρει τις τάσεις που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο διανομής της Κύπρου, (γ) αναγνωρίζει τον τρόπο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες.

10863 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ΑΗΚ στο Βασιλικό.

Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τους λόγους που επιβάλλουν την επιλογή της θέσης που θα κτισθεί ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού σταθμού

10755 Ο μαθητής να μπορεί να, (α) αναφέρει πως εφαρμόζεται στη πράξη ο ενεργειακός κύκλος για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας των καυσίμων, σε ηλεκτρική ενέργεια, (β) διακρίνει σε ποίες κατηγορίες διακρίνονται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με φυσικά καύσιμα, (γ) να διακρίνει σε ποίες ομάδες διακρίνονται τα εργοστάσια με στροβιλογεννήτριες  ανάλογα με τον τύπο του στροβίλου, (δ) να αναφέρει τους κυριότερους λόγους χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας

10858 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τις διάφορες πηγές ενεργείας που υπάρχουν στη φύση, σε πόσες και ποιες κατηγορίες χωρίζονται και ποιες πηγές ενέργειας περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία.

10862 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει το είδος σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην Κύπρο, την τοποθεσία τους, την ισχύ τους καθώς και τις χρησιμοποιούμενες τάσεις.

Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί το διάγραμμα ημερήσιου φορτίου ενός σταθμού παραγωγής και αναφέρει τις πληροφορίες που παίρνουμε από αυτό.

Μεταφορά και Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τους λόγους που επιβάλλουν τη χρήση εναλλασσόμενου τριφασικού ρεύματος υψηλής τάσης για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τα κύρια μέρη του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο μαθητής να μπορεί να διακρίνει, από σχέδια, τους διάφορους τύπους εναερίων και επιγείων υποσταθμών διανομής που χρησιμοποιεί η Α.Η.Κ.

Ο μαθητής να μπορεί να διακρίνει τις γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης σε εναέριες και υπόγειες, και να αναφέρει τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους.

Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τις μεθόδους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα υποστατικά.

10391 Ο μαθητής να μπορεί να (α) διακρίνει τους τύπους των πυλώνων γραμμών Υ.Τ. (β) διακρίνει στύλλους γραμμών Μ.Τ. (γ) διακρίνει στύλλους γραμμών διανομής Χ.Τ. (δ) εξηγεί το ρόλο των πέντε αγωγών στο δίκτυο διανομής Χ.Τ. που χρησιμοποιεί η Α.Η.Κ.

10759 Φωτογραφικό ’λμπουμ Παραγωγής / Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (Ε.Ρ.)

Βασικά κυκλώματα R, L, C στο εναλλασσόμενο ρεύμα

10856 Σημειώσεις: Βασικά κυκλώματα στο Ε.Ρ.

Ωμική αντίσταση στο Ε.Ρ.

10151 Ο μαθητής να μπορεί να, (α) κατανοεί ότι αν στα άκρα μιας ωμικής αντίστασης R εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση ημιτονοειδούς  μορφής, το ρεύμα που θα διέρχεται από την αντίσταση θα έχει ημιτονοειδή συμφασική μορφή (β) εφαρμόζει το νόμο του Ωμ  και υπολογίζει τη μέγιστη ή την ενεργό τιμή του ρεύματος σε κύκλωμα Ε.Ρ. με ωμική αντίσταση (γ) σχεδιάζει το διανυσματικό διάγραμμα και τις κυματομορφές τάσης και ρεύματος κυκλώματος Ε.Ρ. με ωμική αντίσταση.

Πηνίο στο Ε.Ρ.

10152 Ο μαθητής να μπορεί να (α) κατανοεί ότι αν στα άκρα πηνίου εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση ημιτονοειδούς μορφής, το ρεύμα που θα διέρχεται από το πηνίο θα είναι ημιτονοειδούς μορφής με καθυστέρηση 90 μοιρών (β) κατανοεί την εξάρτηση της επαγωγικής  αντίστασης XL από τη συχνότητα και εφαρμόζει τον τύπο της επαγωγικής  αντίστασης XL  για να την υπολογίζει (γ) εφαρμόζει το νόμο του Ωμ  και υπολογίζει τη μέγιστη ή την ενεργό τιμή του ρεύματος σε κύκλωμα Ε.Ρ. με επαγωγική αντίσταση (δ) σχεδιάζει το διανυσματικό διάγραμμα και τις κυματομορφές τάσης και ρεύματος κυκλώματος Ε.Ρ. με επαγωγική αντίσταση.

Πυκνωτής στο Ε,Ρ.

10153 Ο μαθητής να μπορεί να (α) κατανοεί ότι αν στα άκρα πυκνωτή εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση ημιτονοειδούς μορφής το ρεύμα που θα διέρχεται από το πηνίο θα έχει ημιτονοειδή μορφή και θα προηγείται κατά 90 μοίρες (β) κατανοεί την εξάρτηση της χωρητικής αντίστασης XC από τη συχνότητα και εφαρμόζει τον τύπο της χωρητικής αντίστασης XC για να την υπολογίζει (γ) εφαρμόζει το νόμο του Ωμ  και υπολογίζει τη μέγιστη ή την ενεργό τιμή του ρεύματος σε κύκλωμα Ε.Ρ. με χωρητική αντίσταση (δ) σχεδιάζει το διανυσματικό διάγραμμα και τις κυματομορφές τάσης και ρεύματος κυκλώματος Ε.Ρ. με χωρητική αντίσταση.

Κύκλωμα RL σε σειρά

10154 Ο μαθητής να μπορεί να (α) εφαρμόζει τον κατάλληλο τύπο και υπολογίζει τη σύνθετη αντίσταση, το ρεύμα και την τάση κυκλώματος με R και L σε σειρά (β) παριστάνει διανυσματικά την τάση και το ρεύμα σε κύκλωμα με R και L σε σειρά όταν αυτό διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα.

Κύκλωμα RC σε σειρά

10155 Ο μαθητής να μπορεί να (α) εφαρμόζει τον κατάλληλο τύπο και υπολογίζει τη σύνθετη αντίσταση, το ρεύμα και την τάση κυκλώματος με R και C σε σειρά, (β) παριστάνει διανυσματικά την τάση και το ρεύμα σε κύκλωμα με R και C σε σειρά όταν αυτό διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα.

Κύκλωμα RLC σε σειρά

10156 Ο μαθητής να μπορεί να, (α) εφαρμόζει τον κατάλληλο τύπο και υπολογίζει τη σύνθετη αντίσταση, το ρεύμα και την τάση κυκλώματος με R, L και C σε σειρά, (β) παριστάνει διανυσματικά την τάση και το ρεύμα σε κύκλωμα με R, L και C σε σειρά όταν αυτό διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα.

Κύκλωμα RL παράλληλα

10157 Ο μαθητής να μπορεί να (α) εφαρμόζει τον κατάλληλο τύπο και υπολογίζει τη σύνθετη αντίσταση, το ρεύμα και την τάση κυκλώματος με R και L ενωμένα παράλληλα, (β) παριστάνει διανυσματικά την τάση και το ρεύμα σε κύκλωμα με R και L ενωμένα παράλληλα όταν αυτό διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα.

Κύκλωμα RC παράλληλα

10691 Ο μαθητής να μπορεί να, (α) εφαρμόζει τον κατάλληλο τύπο και υπολογίζει τη σύνθετη αντίσταση, το ρεύμα και την τάση κυκλώματος με R και C ενωμένα παράλληλα, (β) παριστάνει διανυσματικά την τάση και το ρεύμα σε κύκλωμα με R και C ενωμένα παράλληλα όταν αυτό διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα.

10691-LP   10691-ppt-analysis  

Κύκλωμα LC παράλληλα

10158 Ο μαθητής να μπορεί να, (α) εφαρμόζει τον κατάλληλο τύπο και υπολογίζει τη σύνθετη αντίσταση, το ρεύμα και την τάση κυκλώματος με L και C ενωμένα παράλληλα, (β) παριστάνει διανυσματικά την τάση και το ρεύμα σε κύκλωμα με L και C ενωμένα παράλληλα όταν αυτό διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα.

Κύκλωμα RLC παράλληλα

10159 Ο μαθητής να μπορεί να, (α) εφαρμόζει τον κατάλληλο τύπο και υπολογίζει τη σύνθετη αντίσταση, το ρεύμα και την τάση κυκλώματος με R, L και C ενωμένα παράλληλα, (β) παριστάνει διανυσματικά την τάση και το ρεύμα σε κύκλωμα με R, L και C ενωμένα παράλληλα όταν αυτό διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα.

Συντονισμός σε κυκλώματα RLC σε σειρά

10692 Ο μαθητής να μπορεί να (α) κατανοεί το φαινόμενο του συντονισμού RLC σειράς και γνωρίζει πότε αυτό συμβαίνει (β) υπολογίζει τη συχνότητα συντονισμού, (γ) υπολογίζει το συντελεστή ποιότητας και (δ) υπολογίζει τη ζώνη διέλευσης.

Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα – τρίγωνο ισχύος

10160 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τι ονομάζεται πραγματική, άεργος και φαινόμενη ισχύς μιας σύνθετης αντίστασης και τις συμβολίζει με τα γράμματα P, Q και S αντίστοιχα (β) αναφέρει τη μονάδα μέτρησης για κάθε μια από τις πάρα πάνω ισχύς (γ) εφαρμόζει τους τύπους και να υπολογίζει την πραγματική, άεργο και φαινόμενη ισχύ σε κύκλωμα Ε.Ρ. (δ) ονομάζει συντελεστή ισχύος το συνημίτονο της διαφοράς φάσης (φ), μεταξύ τάσης και έντασης και να το υπολογίζει (ε) σχεδιάζει το τρίγωνο ισχύων σε κυκλώματα Ε.Ρ. και το χρησιμοποιεί για την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων.

10713 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10714 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10717 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10718 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10727 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

 

10786 Διαγώνισμα Κεφαλαίου

10840 Διαγώνισμα Κεφαλαίου

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ

10237 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τον ορισμό  του Συντελεστή Ισχύος (δύο ορισμούς), (β) αναφέρει τους παράγοντες δημιουργίας χαμηλού Συντελεστή Ισχύος, (γ) εξηγεί  τις επιπτώσεις του χαμηλού (κακού) συντελεστή ισχύος τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ), (δ) περιγράφει παράδειγμα με το οποίο φαίνεται η οικονομία που προκύπτει από τον ψηλό συντελεστή ισχύος στους βιομηχανικούς καταναλωτές, (ε) χρησιμοποιεί έτοιμους πίνακες για τον υπολογισμό της απαιτούμενης χωρητικότητας πυκνωτών για τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος, τόσο για σταθερό όσο και για μεταβαλλόμενο φορτίο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

10694 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τι είναι Αντιστάθμιση στα επαγωγικά φορτία, να υπολογίζει τη χωρητική ισχύ του πυκνωτή για αντιστάθμιση της άεργης ισχύος επαγωγικού φορτίου.

10694-ppt     10694-moec-dec

10701 Παράδειγμα υπολογισμού της απαιτούμενης άεργης ισχύος και χωρητικότητας πυκνωτή, για τη βελτίωση του Συντελεστή Ισχύος ενός μονοφασικού επαγωγικού φορτίου, χρησιμοποιώντας τη θεωρητική προσέγγιση.

ppt-analysis     moec-dec

10695 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει πρακτικούς τρόπους αντιστάθμισης

ppt-analysis        moec-dec

10696 Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης

10719 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10715 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10716 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10720 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10721 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10722 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10724 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10726 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10728 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10729 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10730 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10731 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10697 Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης

10698 Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης

10699 Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης

10707 Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης

10704 Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης

10706 Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης

10710 Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

10700 Υπολογισμός χωρητικότητας πυκνωτή για πλήρη αντιστάθμιση σε τριφασικό φορτίο

10702 Υπολογισμός της άεργης ισχύος πυκνωτών σε τριφασική εγκατάσταση με χρήση ειδικών πινάκων

10703 Δραστηριότητα Αξιολόγησης

10705 Δραστηριότητα Αξιολόγησης

10708 Δραστηριότητα Αξιολόγησης

10709 Δραστηριότητα Αξιολόγησης

10711 Δραστηριότητα Αξιολόγησης

5.1 Η σημασία του συντελεστή ισχύος

Ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί την έννοια του Σ.Ι. σε κυκλώματα Ε.Ρ. και την εξηγεί χρησιμοποιώντας διανύσματα.

Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την αναγκαιότητα της βελτίωσης του Σ.Ι.

5.2 Διανυσματικό διάγραμμα ισχύων στο Ε.Ρ.

Ο μαθητής να μπορεί να υπολογίζει το Σ.Ι. ενός κυκλώματος και αποφαίνεται με βάση αυτόν, για το χαρακτήρα του κυκλώματος (επαγωγικό ή χωρητικό).

Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί με τη χρήση διανυσμάτων τον τρόπο που γίνεται η βελτίωση (αντιστάθμιση) του Σ.Ι.

5.3 Υπολογισμός της χωρητικότητας των αναγκαίων πυκνωτών για βελτίωση του συντελεστή ισχύος

Ο μαθητής να μπορεί να υπολογίζει την άεργη ισχύ και χωρητικότητα πυκνωτών που χρειάζονται για βελτίωση του Σ.Ι. σε τριφασικά επαγωγικά φορτία.

5.4 Εφαρμογές

Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει εφαρμογές στη βελτίωση του Σ.Ι.

Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τρόπους που γίνεται η βελτίωση του Σ.Ι.

10723 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10725 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10090 Βελτίωση του συντελεστή ισχύος σε μονοφασικά κυκλώματα

10091 Βελτίωση του συντελεστή ισχύος σε τριφασικό κύκλωμα

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

10207 Ο μαθητής να μπορεί να κατατάσσει τους μετασχηματιστές σε κατηγορίες ανάλογα με: (α) τον αριθμό των φάσεων (β) την ισχύ (γ) την κατασκευή

10208 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει την κατασκευή των μονοφασικών μετασχηματιστών.

10209 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει την κατασκευή των τριφασικών μετασχηματιστών.

10210 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τον τρόπο μόνωσης και τερματισμού των ακροδεκτών

10211 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τους τρόπους ψύξης των μετασχηματιστών.

10213 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την αρχή λειτουργίας του τριφασικού μετασχηματιστή χωρίς φορτίο.

10214 Ο μαθητής να μπορεί να (α) σχεδιάζει το ανυσματικό σχεδιάγραμμα του μονοφασικού μετασχηματιστή χωρίς φορτίο (β) εφαρμόζει το ανυσματικό διάγραμμα μονοφασικού μετασχηματιστή χωρίς φορτίο και τις σχέσεις με τις οποίες υπολογίζεται η ΗΕΔ στο πρωτεύων και η ΗΕΔ στο δευτερεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή χωρίς φορτίο, και να λύει προβλήματα.

10215 Ο μαθητής να μπορεί να (α) εξηγεί τη λειτουργία του μετασχηματιστή υπό φορτίο, (β) σχεδιάζει το ανυσματικό διάγραμμα μετασχηματιστή υπό φορτίο (Ωμικό φορτίο), (γ) λύει προβλήματα για μετασχηματιστές που εργάζονται υπό φορτίο.

10734 Σημειώσεις για Μετασχηματιστές

10735 Δοκιμές Βραχυκύκλωσης και Πολικότητας 1Φ Μετασχηματιστών

ΨΕΠ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Κατασκευή και λειτουργία του μετασχηματιστή

10529 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει την αρχή λειτουργίας του μετασχηματιστή και να την εξηγεί με βάση το φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής (β) σχεδιάζει και αναγνωρίζει τα σύμβολα για διάφορους τύπους μετασχηματιστών.

10530 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τη λειτουργία του μετασχηματιστή με αναφορά στο φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής μεταξύ δύο πηνίων.

10531 Ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί τη σημασία του συντελεστή αμοιβαίας επαγωγής και της μαγνητικής ζεύξης στη λειτουργία του μετασχηματιστή και να εξηγεί το ρόλο του πυρήνα.

10532 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10533 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10534 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10535 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10536 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10537 Ο μαθητής να μπορεί να, περιγράφει την κατασκευή του μετασχηματιστή.

10538 Ο μαθητής να μπορεί να, περιγράφει την λειτουργία του μετασχηματιστή.

10539 Ο μαθητής να μπορεί να, περιγράφει την λειτουργία του μετασχηματιστή χωρίς φορτίο στο δευτερεύον πηνίο.

10540 Ο μαθητής να μπορεί να, περιγράφει την λειτουργία του μετασχηματιστή με φορτίο στο δευτερεύον πηνίο.

10541 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10542 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10543 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10544 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10545 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10546 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10547 Ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί την έννοια «μετασχηματισμός φορτίου».

10548 Ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί την έννοια «προσαρμογή φορτίου».

10549 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10550 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10551 Ο μαθητής να μπορεί να διακρίνει τον τύπο του μετασχηματιστή, ανάλογα με την τάση εισόδου, τον αριθμό των φάσεων ή τον αριθμό των λήψεων.

10552 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τη λειτουργία και χρήση του μετασχηματιστή ανύψωσης της τάσης.

10553 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τη λειτουργία και χρήση του μετασχηματιστή υποβιβασμού της τάσης.

10554 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τη λειτουργία και χρήση του μετασχηματιστή απομόνωσης.

10555 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τη λειτουργία και χρήση του αυτομετασχηματιστή και να αναφέρει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έναντι του βασικού μετασχηματιστή δύο τυλιγμάτων.

10556 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10557 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10558 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10559 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10560 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τις απώλειες στους πραγματικούς μετασχηματιστές

10561 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τις απώλειες μαγνητικής ροής (μαγνητική σκέδαση).

10562 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τις απώλειες τυλιγμάτων (απώλειες χαλκού).

10563 Ο μαθητής να μπορεί να υπολογίζει το βαθμό απόδοσης του μετασχηματιστή

10564 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τις δύο βασικές βλάβες που μπορεί να συμβούν σε κάποιο μετασχηματιστή και εξηγείτε τον τρόπο που μπορούν να εντοπιστούν

10565 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10566 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10567 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10568 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

Ασκήσεις κεφαλαίου

10569 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10570 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10571 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10572 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10573 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10574 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10575 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10576 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10577 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10578 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10579 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10580 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

10581 ’σκηση αυτοαξιολόγησης

7.1 Κατασκευή και αρχή λειτουργίας του μετασχηματιστή

7.1.1 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει το βασικό σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται οι μετασχηματιστές.

7.1.2 Ο μαθητής να μπορεί να διακρίνει τους μετασχηματιστές ανάλογα με την τάση εισόδου/εξόδου, με τον προορισμό τους, με τη χρήση τους και το τρόπο ψύξη τους.

7.1.3 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την αρχή λειτουργίας του μετασχηματιστή και αναφέρει τους βασικούς τύπους μετασχηματισμού.

7.1.4 Ο μαθητής να μπορεί χρησιμοποιώντας τους βασικούς τύπους μετασχηματισμού υπολογίζει το ρεύμα, την τάση ή τον αριθμό σπειρών στο πρωτεύον ή το δευτερεύον του μετασχηματιστή.

7.1.5 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει την κατασκευή του βασικού μετασχηματιστή και εξηγεί το ρόλο του πυρήνα στη λειτουργία του.

7.2 Αυτομετασχηματιστής

7.2.1 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την κατασκευή και λειτουργία του αυτομετασχηματιστή.

7.3 Τριφασικοί μετασχηματιστές

7.3.1 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την κατασκευή και λειτουργία του τριφασικού μετασχηματιστή.

7.3.2 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τους τρόπους συνδεσμολογίας των τυλιγμάτων του τριφασικού μετασχηματιστή.

7.4 Μετασχηματιστές οργάνων μέτρησης

7.4.1 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την κατασκευή, λειτουργία και χρήσεις του μετασχηματιστή ρεύματος.

7.5 Βαθμός απόδοσης και απώλειες των μετασχηματιστών

7.5.1 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει και εξηγεί που οφείλονται οι απώλειες στον πραγματικό μετασχηματιστή και υπολογίζει το βαθμό απόδοσης του μετασχηματιστή.

7.6 Εφαρμογές των μετασχηματιστών

7.6.1 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει εφαρμογές των μετασχηματιστών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρικές μετρήσεις και δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

10086 Έλεγχοι και επαληθεύσεις μονοφασικών μετασχηματιστών

10087 Έλεγχοι και μετρήσεις σε τριφασικό μετασχηματιστή

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ

10587 Ο μαθητής να μπορεί να, περιγράφει την κατασκευή και τη λειτουργία του πολλαπλασιαστή.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Εισαγωγή

10200 Ο μαθητής να μπορεί να διακρίνει τις ηλεκτρικές μηχανές σε γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικούς κινητήρες και μετασχηματιστές.

10201 Ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί το βασικό ρόλο των γεννητριών και των ηλεκτρικών κινητήρων, που είναι η μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική.

10202 Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει και κατονομάζει τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών.

Χρήση των ηλεκτρικών μηχανών στην παραγωγή

10203 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει βασικές χρήσεις των ηλεκτρικών μηχανών στη βιομηχανία.

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Σ.Ρ. 

Βασικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών

10749 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει και διακρίνει τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών Σ.Ρ.

10831 Ο  μαθητής να μπορεί να αναφέρει και να διακρίνει τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών Σ.Ρ.

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Σ.Ρ.) 

Αρχή λειτουργίας της γεννήτριας Σ.Ρ.

10747 Ο μαθητής να μπορεί να συγκρίνει την κατασκευή και λειτουργία του εναλλακτήρα με την κατασκευή και λειτουργία της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος.

10750 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει και εξηγεί τα απλοποιημένα ηλεκτρικά κυκλώματα των γεννητριών Σ.Ρ. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Σ.Ρ.)

10894 Ο μαθητής να μπορεί να κατονομάζει του διάφορους τύπους ηλεκτροκινητήρων.

Αρχή λειτουργίας του κινητήρα

10834 Σημειώσεις για την Αρχή λειτουργίας του κινητήρα, την κατασκευή των κινητήρων και τις κατηγορίες των κινητήρων

Κινητήρες Σ.Ρ.

10836 Σημειώσεις για ηλεκτρικούς κινητήρες Σ.Ρ.

10167 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, και να αναφέρει τους παράγοντες  από τους οποίους εξαρτάται το μέτρο και η φορά της δύναμης, που εξασκείται πάνω στον αγωγό.

Ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί ότι σε πλαίσιο ενός αγωγού που τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα, ασκούνται αντίρροπες δυνάμεις που το κάνουν να κινηθεί.

10170 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί ότι μόλις το πλαίσιο περάσει την ουδέτερη γραμμή, η φορά της ροπής αντιστρέφεται

10171 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί το ρόλο του συλλέκτη και των ψυκτρών στην αντιστροφή της φοράς του ρεύματος τη στιγμή που το πλαίσιο περνά την ουδέτερη γραμμή.

10168 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει την πρόσοψη ορθογώνιου ρευματοφόρου πλαισίου, μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, καθώς και τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του και να εξηγεί ότι πρόκειται για ζεύγος.

10902 Ο μαθητής να μπορεί να, (α) εξηγεί την αρχή λειτουργίας του κινητήρα και να γράφει το σχετικό τύπο. (β) εξηγεί το ρόλο του συλλέκτη και των ψηκτρών στην αντίστροφή της φοράς του ρεύματος τη στιγμή που το πλαίσιο περνά την ουδέτερη γραμμή.

10169 Ο μαθητής να μπορεί να υπολογίζει το μέτρο της ροπής στέψης πάνω στο πλαίσιο, για μια σπείρα, και να σημειώνει τη φορά της.

10172 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τη δημιουργία αντιηλεκτρεγερτικής δύναμης στους κινητήρες συνεχούς ρεύματος και να εξηγεί το ρόλο της

10173 Ο  μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει ότι η φορά περιστροφής εξαρτάται από (1) τη φόρα του ρεύματος στο τύλιγμα διέγερσης και (2) τη φορά του ρεύματος στο τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου (β) να εξηγεί ότι για να αντιστραφεί η φορά περιστροφής του κινητήρα πρέπει (1) Να αντιστραφεί η φορά του ρεύματος στο τύλιγμα διέγερσης ή (2) Να αντιστραφεί η φορά του ρεύματος στο τύλιγμα επαγωγικού τυμπάνου. 

10174 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει ότι η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα εξαρτάται από την ένταση του μαγνητικού πεδίου της διέγερσης (β) αναφέρει ότι η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος στο τυλίγματα τού επαγωγικού τυμπάνου (γ) αναφέρει ότι η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα εξαρτάται από την τάση τροφοδοτήσεως του επαγωγικού τυμπάνου (δ) δίνει το σχετικό τύπο που συνδέει τα πιο πάνω μεγέθη (ε) αναφέρει μεθόδους ρύθμισης της ταχύτητας περιστροφής

10175 Ο  μαθητής να μπορεί να αναφέρει τι είναι και που οφείλετε η αντίδραση του επαγωγικού τυμπάνου και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Ρ.)

10894 Ο μαθητής να μπορεί να κατονομάζει του διάφορους τύπους ηλεκτροκινητήρων.

Τριφασικοί κινητήρες

3.2.1 Ο μαθητής να μπορεί να διακρίνει τους κινητήρες Ε.Ρ. σε σύγχρονους και ασύγχρονους ανάλογα με την κατασκευή και τη λειτουργία τους.

Ασύγχρονος (επαγωγικός) Τριφασικός Κινητήρας

10878 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας του περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου. 

10879 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο ασύγχρονος (επαγωγικός) τριφασικός κινητήρας με βραχυκυκλωμένο δρομέα. (β) περιγράφει την κατασκευή του κάθε μέρους του κινητήρα. (γ) αναφέρει το σκοπό του κάθε μέρους του κινητήρα.

10880 Ο μαθητής να μπορεί να (α)  αναφέρει τους δύο τρόπους σύνδεσης των τυλιγμάτων του ασύγχρονου (επαγωγικού) τριφασικού κινητήρα με βραχυκυκλωμένο δρομέα. (β)  σχεδιάζει το θεωρητικό και το πρακτικό σχεδιάγραμμα σύνδεσης του τριφασικού τυλίγματος του κινητήρα σε αστέρα και τρίγωνο. (γ)  αναφέρει και να γράφει τις σχέσεις που συνδέουν τις πολικές και τις φασικές ποσότητες ρεύματος, τάσης και ισχύος για τους δύο τρόπους σύνδεσης του τριφασικού τυλίγματος του κινητήρα. (δ)  συγκρίνει τους δύο τρόπους σύνδεσης.

10881 Ο μαθητής να μπορεί να (α) περιγράφει με τη βοήθεια κυμματομορφών και σχεδιαγραμμάτων την παραγωγή περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου από τριφασική παροχή. (β) περιγράφει τον τρόπο ανάπτυξης ροπής στρέψης στο δρομέα του κινητήρα.

10882  Ο μαθητής να μπορεί να (α) εξηγεί τη σημασία της διολίσθησης στη λειτουργία του κινητήρα. (β) αναφέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διολίσθηση και να χρησιμοποιεί στοιχεία του κινητήρα για να την υπολογίζει.

10883 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ροπή στρέψης ενός τριφασικού επαγωγικού κινητήρα.

10884 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του κινητήρα.(β) λύει προβλήματα που αφορούν την απόδοση τριφασικού επαγωγικού κινητήρα.

10885 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τις επιπτώσεις των ρευμάτων εκκίνησης στον κινητήρα, στην ηλεκτρική εγκατάσταση και στο σύστημα παραγωγής και διανομής.(β) αναλύει τις οικονομικές επιβαρύνσεις από ψηλά ρεύματα εκκίνησης. (γ) αναφέρει περιληπτικά τρόπους περιορισμού των ρευμάτων εκκίνησης.

10888 Τράπεζα ερωτήσεων για τριφασικούς κινητήρες Ε.Ρ.

10889 Διαγώνισμα για τριφασικούς κινητήρες Ε.Ρ.

Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες με δακτυλίους

3.2.8   Εξηγεί την κατασκευή και λειτουργία των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων με δακτυλίους.

3.2.8   Εξηγεί το ρόλο των ρυθμιστικών αντιστάσεων που συνδέονται κατά την εκκίνηση των κινητήρων με δακτυλίους.

3.4 Εφαρμογές κινητήρων Ε.Ρ.

3.4.1 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει χρήσεις των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων.

3.5 Αλλαγή της φοράς περιστροφής ασύγχρονου κινητήρα

3.5.1 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τον τρόπο που επιτυγχάνεται η αλλαγή της φοράς περιστροφής ενός τριφασικού κινητήρα.

3.6 Ρύθμιση της ταχύτητας ασύγχρονου κινητήρα

3.6.1 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τον τρόπο που ρυθμίζεται η ταχύτητα στους ασύγχρονους κινητήρες.

Σύγχρονος (επαγωγικός) Τριφασικός Κινητήρας

10178 Ο μαθητής να μπορεί να (α) διακρίνει τους κινητήρες Ε.Ρ. σε σύγχρονους και ασύγχρονους ανάλογα με την κατασκευή και τη λειτουργία τους (β) εξηγεί τη λειτουργία του σύγχρονου κινητήρα και υπολογίζει την ταχύτητα περιστροφής του (γ) αναφέρει εφαρμογές των σύγχρονων κινητήρων.

10893 Ο μαθητής να μπορεί να (α) διακρίνει τους κινητήρες Ε.Ρ. σε σύγχρονους και ασύγχρονους ανάλογα με την κατασκευή και τη λειτουργία τους (β) εξηγεί τη λειτουργία του σύγχρονου κινητήρα και υπολογίζει την ταχύτητα περιστροφής του (γ) αναφέρει εφαρμογές των σύγχρονων κινητήρων.

3.2.2 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τη λειτουργία του σύγχρονου κινητήρα και υπολογίζει την ταχύτητα περιστροφής του.

3.2.3 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει εφαρμογές των σύγχρονων κινητήρων.

3.2.4 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την κατασκευή και λειτουργία των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων.

3.2.5 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την έννοια της διολίσθησης στους ασύγχρονους κινητήρες και την υπολογίζει χρησιμοποιώντας το σχετικό τύπο.

3.2.6 Ο μαθητής να μπορεί να κατανοεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία που φέρει η επικολλημένη πινακίδα σε ασύγχρονο κινητήρα.

3.2.7 Ο μαθητής να μπορεί να υπολογίζει την προσφερόμενη από το δίκτυο ισχύ και το βαθμό απόδοσης του κινητήρα.

3.2.8 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την κατασκευή και λειτουργία των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων με δακτυλίους.

3.2.9 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί το ρόλο των ρυθμιστικών αντιστάσεων που συνδέονται κατά την εκκίνηση  των κινητήρων με δακτυλίους.

3.2.10 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει και εξηγεί τη σύνδεση αστέρα και τριγώνου στους τριφασικούς κινητήρες.

3.2.11 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τις απαιτήσεις της Α.Η.Κ για την εκκίνηση ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων.

3.2.12 Ο μαθητής να μπορεί να υπολογίζει το ρεύμα που απορροφά ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας σε σύνδεση αστέρα ή σε σύνδεση τριγώνου.

3.2.13 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί το λόγο που προκαλείται βύθιση τάσης του δικτύου κατά τη σύνδεση ενός τριφασικού κινητήρα με το δίκτυο και αναφέρει τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.

3.2.14 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί την περίπτωση απώλειας μιας φάσης σε τριφασικό κινητήρα που εργάζεται.

3.2.15 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τον τρόπο που επιτυγχάνεται η λειτουργία ενός τριφασικού κινητήρα ως μονοφασικού.

Ασύγχρονοι Μονοφασικοί Κινητήρες Ε.Ρ.

Ο μαθητής να μπορεί να διακρίνει τους μονοφασικούς κινητήρες ανάλογα με την κατασκευή τους σε κινητήρες (α) Ασύγχρονους Μονοφασικούς Κινητήρες Ε.Ρ. με βραχυκυκλωμένου δρομέα, και (β) Ασύγχρονους Μονοφασικούς Κινητήρες Ε.Ρ. με συλλέκτη.

Ασύγχρονοι Μονοφασικοί Κινητήρες Ε.Ρ. με βραχυκυκλωμένο δρομέα

10896 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί, με βάση τα δεδομένα του στόχου 1.3, ότι, στην περίπτωση μονοφασικού τυλίγματος που τροφοδοτείται από μονοφασική παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, δεν δημιουργείται περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο.

10897 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί, την αρχή λειτουργίας περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου με μονοφασικό τύλιγμα, τροφοδοτούμενο από μονοφασική παροχή, σε συνδιασμό με παράλληλο βοηθητικό τύλιγμα.

10898 Ο μαθητής να μπορεί να, περιγράφει την κατασκευή των μονοφασικών επαγωγικών κινητήρων με αντιστάσεις και αυτών με πυκνωτή.

10900 Μετά από τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα πρέπει να μπορείτε (α) Να περιγράφετε και να διατυπώνετε την αρχή λειτουργίας των Α.Μ.Κ. (β) Να απαριθμείτε τα μέρη απ' τα οποία αποτελούνται οι Α,Μ.Κ. (γ) Να αναγνωρίζετε τη σήμανση των ακροδεκτών και τη συνδεσμολογία τους. (δ) Να αιτιολογείτε την τάση λειτουργίας των Α.Μ.Κ. (ε) Να περιγράφετε τους τρόπους ρύθμισης στροφών των Α.Μ.Κ. (ζ) Να αναφέρετε τους τρόπους πέδησης Α.Μ.Κ.

10895 Ο μαθητής να μπορεί να (α) περιγράφει την κατασκευή και εξηγεί τη λειτουργία του μονοφασικού κινητήρα Ε.Ρ. Σκιασμένου Πόλου  (β) αναφέρει συνηθισμένες ισχείς κινητήρα αυτού του τύπου και να δικαιολογεί τις εφαρμογές του

Ασύγχρονοι Μονοφασικοί Κινητήρες Ε.Ρ. με συλλέκτη

10901 Μετά από τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα πρέπει να μπορείτε: (α)  Να περιγράφετε και να διατυπώνετε την αρχή λειτουργίας των κινητήρων με συλλέκτη. (β) Να απαριθμείτε τα μέρη απ' τα οποία αποτελούνται οι μονοφασικοί κινητήρες με συλλέκτη. (γ) Να αναγνωρίζετε τη σήμανση των ακροδεκτών και τη συνδεσμολογία τους. (δ) Να αιτιολογείτε και να αντιλαμβάνεστε την τάση λειτουργίας τους. (ε) Να περιγράφετε τους τρόπους ρύθμισης των στροφών τους. (ζ) Να αναφέρετε τους τρόπους πέδησης κινητήρων με συλλέκτη.

Εφαρμογές κινητήρων Ε.Ρ.

Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει χρήσεις των ασύγχρονων μονοφασικών κινητήρων.

Αλλαγή της φοράς περιστροφής ασύγχρονου μονοφασικού κινητήρα

Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τον τρόπο που επιτυγχάνεται η αλλαγή της φοράς περιστροφής ενός μονοφασικού κινητήρα.

Ρύθμιση της ταχύτητας ασύγχρονου κινητήρα

Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τον τρόπο που ρυθμίζεται η ταχύτητα στους ασύγχρονους μονοφασικούς κινητήρες.

10899 Ο μαθητής να μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις του φύλλου αξιολόγησης

Κινητήρες Μέσης Τάσης

10959 Στο τέλος αυτής της ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση, (α) να γνωρίζουν την αρχή λειτουργίας του ασύγχρονου κινητήρα (β) να ξεχωρίζουν τις κατασκευαστικές ιδιομορφίες της μόνωσης των τυλιγμάτων στους κινητήρες μέσης τάσης (γ) να αναφέρουν τον τρόπο ψύξης στους κινητήρες μέσης τάσης (δ) να διακρίνουν τις διάφορες προστασίες που εφαρμόζουμε στους κινητήρες μέσης τάσης (ε) να αναφέρουν την αρχή λειτουργίας του ομαλού εκκινητή με θυρίστορ (ζ) να απαριθμούν τα πλεονεκτήματα της ομαλής εκκίνησης (η) να αναφέρουν συγκεκριμένες εφαρμογές όπου η ρύθμιση των στροφών είναι βασικό στοιχείο στη λειτουργία του φορτίου.

 

ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Έννοια της ροπής και υπολογισμός της ισχύος ηλεκτρικού κινητήρα

Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί τις έννοιες της ροπής και της ισχύος των ηλεκτρικών κινητήρων.

Ο μαθητής να μπορεί να υπολογίζει την απαιτούμενη ισχύ κινητήρα για μετακίνηση φορτίου, για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Βαθμός απόδοσης ηλεκτρικού κινητήρα

Ο μαθητής να μπορεί να υπολογίζει το βαθμό απόδοσης ηλεκτρικού κινητήρα.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10272 Εργαλεία Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

10039  Να μπορείτε να αναγνωρίζετε, χρησιμοποιείτε και συντηρείτε τα διάφορα εργαλεία και όργανα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

10269 Χρήση Οργάνων Μέτρησης Ω, V & I

10270 Χρήση Οργάνων Μέτρησης Ω, V & I

10951 Πολύμετρα: Να μπορείτε να (α) χρησιμοποιείτε σωστά τα αναλογικά και ψηφιακά πολύμετρα (β) επιλέγετε σωστά την κατάλληλη περιοχή ή κλίμακα μέτρησης στο ψηφιακό ή αναλογικό πολύμετρο (γ) να μετράτε με ακρίβεια, ταχύτητα και ασφάλεια: (1)  αντιστάσεις, (2)  συνεχείς και εναλλασσόμενες τάσεις (3) την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σε κύκλωμα.

10957 Αμπερόμετρο τύπου τσιμπίδας: Να μπορείτε να (α) αναγνωρίζετε το αμπερόμετρο τύπου τσιμπίδας (β) κάνετε μετρήσεις με το αμπερόμετρο τύπου τσιμπίδας

Να μπορείτε να μετράτε την αντίσταση μόνωσης με τη χρήση οργάνου μέτρησης της μόνωσης.

10952 Μέτρηση της αντίστασης του Ηλεκτροδίου Γείωσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης: Να μπορείτε να μετρήσετε την αντίσταση του Ηλεκτροδίου Γείωσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης χρησιμοποιώντας Ψηφιακό Όργανο Μέτρησης της Αντίστασης της Γης (Digital Earth Resistance Tester)

ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10221 Ο μαθητής να (α) αναγνωρίζει τα μέρη  και εξηγεί τη λειτουργία ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος (β) αναφέρει το σκοπό του κάθε  εξαρτήματος του κυκλώματος (γ) συναρμολογεί και καλωδιώνει ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

10925 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναγνωρίζει και να σχεδιάζει βασικά ηλεκτρικά κυκλώματα φωτισμού οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, (β) εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας των κυκλωμάτων.

10918 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει το ηλεκτρικό κύκλωμα φωτιστικού τύπου φθορισμού και να εξηγεί τη λειτουργία του.

10936 Κυκλώματα Ρευματοδοτών: Ο μαθητής να μπορεί να: (α) αναφέρει τις μεθόδους τροφοδότησης των ρευματοδοτών. (β) αναφέρει τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση ακτινωτών κυκλωμάτων ρευματοδοτών (γ) αναφέρει τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση κυκλωμάτων δακτυλίου ρευματοδοτών. (δ) σχεδιάζει το πολυγραμμικό σχέδιο ακτινωτού κυκλώματος ρευματοδοτών. (ε) σχεδιάζει το πολυγραμμικό σχέδιο κυκλώματος δακτυλίου ρευματοδοτών. (ζ) κάνει σύγκριση των δύο τύπων κυκλωμάτων ρευματοδοτών. (η) κάνει ορθά την κατανομή των ρευματοδοτών σε κυκλώματα σε οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση. (θ) ετοιμάζει το σχέδιο εργασίας των κυκλωμάτων ρευματοδοτών σε οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση. (ι) σχεδιάζει το πολυγραμμικό σχέδιο των κυκλωμάτων ρευματοδοτών σε οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση. (κ) σχεδιάζει το μονογραμμικό σχέδιο των σωληνώσεων με τα καλώδια των κυκλωμάτων ρευματοδοτών σε οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση. (λ) κατονομάζει τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στην άσκηση. (λ) σχεδιάζει τα κυκλώματα ρευματοδοτών της εγκατάστασης στο πλαίσιο σωληνώσεων του  εργαστηρίου. (μ) κοστολογεί την άσκηση. (μ) κάνει τους απαραίτητους ελέγχους της άσκησης.

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10067 Nα μπορείτε να αναφέρετε τους χρωματισμούς των αγωγών κατά τις διάφορες περιόδους, αναγνωρίζετε σύρματα και καλώδια που θα χρησιμοποιήσετε για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

10771 Ο μαθητής να μπορεί να συγκρίνει την απόδοση των λυχνιών LED με τις λυχνίες πυράκτωσης και τις λυχνίες τύπου φλορένσας.

10036 Ο μαθητής να προετοιμάζει ευλύγιστο καλώδιο και να το τερματίζει σε ρευματολήπτη (φίσια 13 Α).

 

ΜΕΣΑ ΑΠΟΖΕΥΞΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ-ΜΕΛΕΤΗΤΗ

10917 Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει, διαβάζει, εξηγεί τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια μιας Κατοικίας

10236 Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει, διαβάζει, εξηγεί τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια μιας Πολυκατοικίας.

Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει, διαβάζει, εξηγεί τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια μιας Βιομηχανικής Μονάδας (Εργοστασίου).

ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

10238 Μελέτη φωτισμού σε βιοτεχνικό ή οικιακό χώρο χωρίς τη χρήση Η_Υ

10239 Α' Πρόγραμμα υπολογισμού φωτοτεχνικής μελέτης

10240 Μελέτη φωτισμού μικρού βιοτεχνικού χώρου με τη χρήση ΗΥ

10241 Μελέτη φωτισμού αίθουσας σχεδίου χωρίς τη χρήση ΗΥ

10242 Μελέτη φωτισμού αίθουσας σχεδίου με τη χρήση ΗΥ

10243 Μελέτη φωτισμού αίθουσας διδασκαλίας χωρίς τη χρήση ΗΥ

10244 Μελέτη φωτισμού αίθουσας διδασκαλίας με τη χρήση ΗΥ

10245 B' Πρόγραμμα υπολογισμού φωτοτεχνικής μελέτης

10246 Αναζήτηση φωτιστικών σωμάτων και τεχνικών χαρακτηριστικών τους σε καταλόγους

10247 Γ Πρόγραμμα υπολογισμού φωτοτεχνικής μελέτης

10248 Μελέτη φωτισμού αίθουσας γραφείων με τη χρήση ΗΥ και υπολογισμοί μεγεθών κόστους

10249 Μελέτη φωτισμού βιομηχανικού υποστέγου με τη χρήση ΗΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ-ΜΕΛΕΤΗΤΗ

10733 Ο  μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τι απεικονίζει το ηλεκτρολογικό σχέδιο (β) διακρίνει τα διάφορα είδη ηλεκτρολογικών σχεδίων (γ) αναγνωρίζει τα σύμβολα για τη σχεδίαση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (δ) αναγνωρίζει τα τυποποιημένα γράμματα για τη σχεδίαση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ε) αναγνωρίζει και να κατονομάζει τα διάφορα είδη ηλεκτρολογικών σχεδίων. 

Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει, διαβάζει, εξηγεί τα Ηλεκτρολογικά Σχέδια του Αρχιτέκτονα μιας Κατοικίας

Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει, διαβάζει, εξηγεί τα Ηλεκτρολογικά Σχέδια του Αρχιτέκτονα μιας Πολυκατοικίας.

Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει, διαβάζει, εξηγεί τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια μιας Βιομηχανικής Μονάδας (Εργοστασίου).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

10839 Πτώση τάσεως στους αγωγούς μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

10833 Ρευματοφόρος Ικανότητα Καλωδίων: Ο μαθητής (α) να μπορεί να αναφέρει και να αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ρευματοφόρο ικανότητα των καλωδίων. και (β) να μπορεί να υπολογίζει τη ρευματοφόρο ικανότητα καλωδίων, χρησιμοποιώντας τους σχετικούς πίνακες των κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους συντελεστές διόρθωσης, καθώς και την πτώση τάσεως.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (TRUNKING) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10921 Ο μαθητής να μπορεί να επιλέγει τα μεγέθη σωλήνων και καναλιών διανομής καναλιών (Trunking) που θα χρησιμοποιήσει για τα κυκλώματα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

10037 Πίνακες Διανομής: O μαθητής να αναγνωρίζει και να επιλέγει τον κατάλληλο Πίνακα Διανομής που θα χρησιμοποιήσει σε μια οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση.

10232 Τριφασικός Πίνακας Διανομής 24 Θέσεων

10233 Τριφασικός Πίνακας Διανομής 42 Θέσεων

10234 DB Main Breaker Selection

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει τα Ηλεκτρολογικά Σχέδια Εργασίας μιας Κατοικίας.

Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει τα Ηλεκτρολογικά Σχέδια Εργασίας μιας Πολυκατοικίας.

Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει τα Ηλεκτρολογικά Σχέδια Εργασίας μιας Βιομηχανικής Μονάδας (Εργοστασίου).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11051 Διαδικασία σύνδεσης ρευματολήπτη 13Α

10077 Τυπική Πινακίδα Ασκήσεων Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

10280 Διαστάσεις Τυπικής Πινακίδας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

10905 Ο μαθητής να μπορεί να: (α) διαβάζει το ηλεκτρολογικό σχέδιο αρχιτέκτονα και να κατανοεί το είδος του κυκλώματος που απαιτείται, (β) σχεδιάζει το πολυγραμμικό σχέδιο μιας λάμπας που ελέγχεται από ένα απλό μονό διακόπτη (Επιφανειακή εγκατάσταση). (γ) σχεδιάζει το το μονογραμμικό σχέδιο μιας λάμπας που ελέγχεται από ένα απλό μονό διακόπτη (Επιφανειακή εγκατάσταση). (δ) κοστολογεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. (ε) κατονομάζει τους ελέγχους που γίνονται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. (ζ) κάνει τους απαραίτητους ελέγχους της ηλεκτρικής εγκατάστασης

10906 Ο μαθητής να μπορεί να: (α) διαβάζει το ηλεκτρολογικό σχέδιο αρχιτέκτονα και να κατανοεί το είδος του κυκλώματος που απαιτείται. (β) σχεδιάζει το το πολυγραμμικό σχέδιο δύο λαμπών που ελέγχονται από ένα απλό διπλό διακόπτη (Επιφανειακή εγκατάσταση). (γ) σχεδιάζει το το μονογραμμικό σχέδιο δύο λαμπών που ελέγχονται από ένα απλό διπλό διακόπτη (Επιφανειακή εγκατάσταση). (δ) κοστολογεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. (ε) κατονομάζει τους ελέγχους που γίνονται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. (ζ) κάνει τους απαραίτητους ελέγχους της ηλεκτρικής εγκατάστασης

10907 Ο μαθητής να μπορεί να: (α) διαβάζει το ηλεκτρολογικό σχέδιο αρχιτέκτονα και να κατανοεί το είδος του κυκλώματος που απαιτείται. (β) σχεδιάζει το το πολυγραμμικό σχέδιο δύο λαμπών που ελέγχονται από δύο θέσεις με δύο παλινδρομικούς μονούς διακόπτες (Επιφανειακή εγκατάσταση). (γ) σχεδιάζει το το μονογραμμικό σχέδιο δύο λαμπών που ελέγχονται από δύο θέσεις με δύο παλινδρομικούς μονούς διακόπτες (Επιφανειακή εγκατάσταση).  (δ) κοστολογεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. (ε) κατονομάζει τους ελέγχους που γίνονται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. (ζ) κάνει τους απαραίτητους ελέγχους της ηλεκτρικής εγκατάστασης

10903 Ο μαθητής να: (α) αναγνωρίζει τα σύμβολα του ηλεκτρολογικού σχεδίου του αρχιτέκτονα για την ηλεκτρική εγκατάσταση της κατοικίας. (β) ετοιμάζει τα σχέδια εργασίας (Shop Drawings) για την ηλεκτρική εγκατάσταση της κατοικίας.

10924 Ο μαθητής να: (α) εκτιμά την αναγκαιότητα των ελέγχων. (β) αναφέρει τους βασικούς ελέγχους μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. (γ)εκτελεί με τη σωστή σειρά και τον ενδεδειγμένο τρόπο τον έλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. (δ) εντοπίζει (δ) εντοπίζει και διορθώνει βλάβες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  (ε) αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10001 Ο μαθητής να μπορεί να προσδιορίζει την απόσταση σφάλματος ενός καλωδίου με τη χρήση της γέφυρας Murray

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

10058 Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη λειτουργία ΚΘ

10059 Σύνδεση της ΗΕ που εξυπηρετεί την αυτονομία μιας ΚΘ

10060 Σύνδεση του πίνακα αυτονομίας και λεβητοστασίου ΚΘ

10061 Κατασκευή εγκατάστασης αυτόνομης ΚΘ με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας

10035 Σύστημα Κεντρικής Θέρμανσης Πετρελαίου με νερό

Ο μαθητής να μπορεί να συναρμολογεί και καλωδιώνει πίνακα ελέγχου συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό, σύμφωνα με το κύκλωμα που έχει σχεδιάσει στο μάθημα της τεχνολογίας.

Ο μαθητής να μπορεί να εγκαταστήνει τον πίνακα ελέγχου και τον συνδέει με τον λέβητα, τον καυστήρα, τις διάφορες αντλίες, θερμοστάτες και χρονοδιακόπτη.

Ο μαθητής να μπορεί να θέτει την εγκατάσταση υπό τάση και διαπιστώνει τη λειτουργία της.

Ο μαθητής να μπορεί να μελετά διάφορες βλάβες.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

10223 Συστήματα Πυρανίχνευσης

10224 Προδιαγραφές Πυροπροστασίας

10225 Κυκλώματα Πυρανίχνευσης

10062 Κατασκευή εγκατάστασης πυρανίχνευσης κτριρίου

10063 BS5839 Pt1:1988 Σχεδιασμός - Εγκατάσταση - Συντήρηση - Συστημάτων  Πυρανίχνευσης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

10064 Κατασκευή Εσωτερικού Συναγερμού Κτιρίου

10065 Προμέτρηση_Επιμέτρηση Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Κίνησης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

10764 Κύκλωμα Αυτόματου Ποτίσματος Α

10765 Κύκλωμα Αυτόματου Ποτίσματος Β

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

10222 ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ: Ο μαθητής να μπορεί να (A)αναφέρει τους όρους παροχής της Α.Η.Κ. και τους κανονισμούς του IEE που αφορούν την εγκατάσταση φωτεινών πινακίδων ψηλής τάσης (B) δικαιολογεί τους λόγους χρήσης ψηλής τάσης σε τέτοια συστήματα (Γ) αναφέρει τα είδη των αερίων που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα εκκένωσης ψηλής τάσης (Δ) αναφέρει τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται μια εγκατάσταση φωτισμού, ψηλής τάσης, και περιγράφει το σκοπό που εξυπηρετεί το καθένα (Ε) σχεδιάζει το μονογραμμικό και πολυγραμμικό σχέδιο που να περιλαμβάνει: (1) Αυτόματο διακόπτη διαρροής (2) Χρονοδιακόπτη 24 ωρών (3) Επαφέα ανάλογης δυναμικότητας με το φορτίο της εγκατάστασης (4) Διακόπτη πυρόσβεσης (5) Διακόπτη-πίνακα διανομής κοντά στη φωτεινή πινακίδα (6) Δύο μετασχηματιστές ψηλής τάσης (7) Τέσσερα γράμματα από δύο ή τρία τεμάχια υάλινων σωλήνων με ελαφρύ αέριο.

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

10099 Πληροφορίες για Αντικεραυνική Προστασία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

10092 Πίνακας Χειρισμού Ανελκυστήρα

10093 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Φρεατίου Ανελκυστήρα

10094 Κλήση Θαλάμου ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα απλής λειτουργίας

10095 Ηλεκτρικά κυκλώματα ανελκυστήρα απλής λειτουργίας

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

10250 Γενικές έννοιες και βασικές γνώσεις δομημένης καλωδίωσης-φύλλο πληροφοριών

10251 Σύνδεση - Τερματισμοί τηλεπικοινωνιακών πριζών

10252 Κατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης

10253 Πιστοποιηση δικτύου δομημένης καλωδίωσης - μετρήσεις

10254 Τοπικά δίκτυα υπολογιστών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

10078 Αναγνώριση και τρόπος χρήσης ηλεκτρολογικού υλικού βιομηχανικού τύπου

10079 Κατασκευή γραμμών τροφοδοσίας

10080 Σύνδεση και διακλάδωση υπόγειων καλωδίων μέχρι 11000V

10084 Συναρμολόγηση και δοκιμή πίνακα κίνησης δύο γραμμών

10085 Συναρμολόγηση και δοκιμή πίνακα κίνησης μίας γραμμής με διακόπτη ΥΔ και αυτόματου προστασίας

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10927 Prince Bandar Bin Sultan Palace Electrical Installations

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10846 Ο μαθητής να μπορεί να μελετά, κατανοεί και ερμηνεύει τις προδιαγραφές τους όρους εκτέλεσης και τα σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που δίδονται από τον μελετητή - Αρχιτέκτονα ώστε να γίνει σωστή επιλογή υλικών και εξαρτημάτων και μεθόδων εκτέλεσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10235 Ο μαθητής να αποκτήσει την ικανότητα της Προμέτρησης, της Τιμολόγησης και της τελικής Επιμέτρησης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

10068 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τη σχετική νομοθεσία που αφορά την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την εκκίνηση κινητήρων.

Υλικά και εξαρτήματα που παρέχουν έλεγχο και προστασία

10069 Ωστικοί διακόπτες εκκίνησης: Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει και να διακρίνει τα διάφορα είδη ωστικών διακοπτών εκκίνησης απλού και παλινδρομικού τύπου, (β) σχεδιάζει τα σύμβολά τους, (γ) αναφέρει πρακτικές εφαρμογές του κάθε τύπου.

10070 Ωστικοί διακόπτες διακοπής: O μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει και να διακρίνει τα διάφορα είδη ωστικών διακοπών διακοπής, (β) σχεδιάζει τα σύμβολά τους. (γ) αναφέρει πρακτικές εφαρμογές του κάθε τύπου. (δ) αναφέρει τη χρήση του διακόπτη σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των κανονισμών του ΙΕΕ για απόζευξη και διακοπή.

10184 Ο  μαθητής να μπορεί να (α) γνωρίζει την κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του επαφέα (contactor) (β) γνωρίζει τον τύπο επαφέα που χρησιμοποιείται για διαφόρων τύπων φορτία (ωμικά, επαγωγικά και χωρητικά φορτία)

Μέσα εκκίνησης και προστασίας των ηλεκτρικών κινητήρων

Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει και διακρίνει τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση και προστασία των ηλεκτρικών κινητήρων.

Εκκινητές Τριφασικών επαγωγικών κινητήρων

10886 Ο μαθητής να μπορεί να (α) εξηγεί τους λόγους που επιβάλλουν την ύπαρξη εκκινητή στους ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες με βραχυκυκλωμένο δρομέα. (β) σχεδιάζει το ηλεκτρικό κύκλωμα ισχύος και το ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου, αυτόματου εκκινητή απευθείας σύνδεσης και να περιγράφει την λειτουργία των κυκλωμάτων αυτών. (γ) σχεδιάζει το ηλεκτρικό κύκλωμα ισχύος και το ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου, αυτόματου εκκινητή αστέρα-τριγώνου και να περιγράφει την λειτουργία των κυκλωμάτων αυτών. (δ) σχεδιάζει το ηλεκτρικό κύκλωμα ισχύος και το ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου, αυτόματου εκκινητή τύπου αυτομετασχηματιστή και να περιγράφει την λειτουργία των κυκλωμάτων

Εκκίνηση μονοφασικού κινητήρα με απ’ ευθείας σύνδεση

10048 Κατασκευή μονοφασικού εκκινητή απευθείας σύνδεσης

Εκκίνηση τριφασικού κινητήρα με απ’ ευθείας σύνδεση

10049 Κατασκευή τριφασικού εκκινητή απευθείας σύνδεσης

10050 Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα DOL

10887 Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί πως μπορεί να γίνει η αλλαγή φοράς περιστροφής στους ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες με βραχυκυκλωμένο δρομέα.

10226 Εκκινητής Τριφασικού κινητήρα δύο ταχυτήτων   

10053 Τριφασικός Εκκινητής για κινητήρα με δύο ταχύτητες

Εκκίνηση τριφασικού κινητήρα με εκκινητή αστέρα – τρίγωνο

10760 Εκκινητής Αστέρα / Τριγώνου

10051 Κατασκευή τριφασικού εκκινητή Αστέρα_Τριγώνου με αλλαγή φοράς περιστροφής

Εκκίνηση τριφασικού κινητήρα με εκκινητή αυτομετασχηματιστή

10052 Κατασκευή τριφασικού εκκινητή τύπου Αυτομετασχηματιστή

Αυτοματισμοί κινητήρων

Ο μαθητής να μπορεί να δικαιολογεί τη χρήση αυτοματισμών στη λειτουργία κινητήρων.

10054 Προκαθορισμένη σειρά ενεργοποίησης και απενεργοποίησης κινητήρων

10055 Τρόποι συνεργασία ομάδας τριφασικών κινητήρων

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Φθορές στους κινητήρες

Ο μαθητής να μπορεί να δικαιολογεί την ανάγκη συντήρησης των ηλεκτρικών μηχανών.

Ο μαθητής να μπορεί να εξηγεί που οφείλονται βασικά οι φθορές στους ηλεκτρικούς κινητήρες και αναφέρει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για πρόληψη μελλοντικών βλαβών.

10081 Λύση_αρμολόγηση τριφασικού κινητήρα Βραχυκυκλωμένου Δρομέα

Έλεγχος των τυλιγμάτων

10082 Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων, μέτρηση μόνωσης κινητήρα ασύγχρονου τριφασικού βραχυκυκλωμένου δρομέα

10083 Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων, μέτρηση μόνωσης κινητήρα ασύγχρονου μονοφασικού βραχυκυκλωμένου δρομέα

Ο μαθητής να μπορεί να εκτελεί έλεγχο των τυλιγμάτων κινητήρα και διαπιστώνει την κατάστασή τους.

6.3 Συνήθεις βλάβες των ηλεκτρικών  κινητήρων

6.3.1 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει συνηθισμένες βλάβες σε ηλεκτρικούς κινητήρες και τις συνδυάζει με αντίστοιχα συμπτώματα και τρόπους θεραπείας.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

10088 Αποσυναρμολόγηση τριφασικού εναλλακτήρα

10089 Έλεγχος γεννήτριας σύνθετης διέγερσης

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

10180 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αντιλαμβάνεται την προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει συστήματα αυτομάτου ελέγχου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (β) αναγνωρίζει τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της χρησιμοποίησης των αυτοματισμών στην παραγωγή και στην κοινωνία (γ) περιγράφει ένα απλό διάγραμμα αυτοματισμού από την καθημερινή πραγματικότητα (δ) σχεδιάζει το δομικό διάγραμμα ενός συστήματος αυτοματισμού και εξηγεί τα επιμέρους στοιχεία του.

10929 Ο μαθητής να: (α) ορίζει την έννοια των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αυτοματισμών. (β) αναφέρει τα δομικά στοιχεία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αυτοματισμών. (γ) αναγνωρίζει απλά κυκλώματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αυτοματισμών. (δ) αναγνωρίζει διάφορα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στους αυτοματισμούς. (ε) περιγράφει διαφορετικές λύσεις απλής εφαρμογής ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού αυτοματισμού

10277 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ: Να μπορείτε να (α) Δίνετε τον ορισμό του αισθητήρα και να αναφέρει τη χρησιμότητά του, (β) Αναφέρετε πρακτικές εφαρμογές των αισθητήρων στην βιομηχανία, οικιακές συσκευές, αυτοκίνητα, παραγωγή κτλ. (γ)  Αναγνωρίζετε τους μηχανικούς από τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες (δ) Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά των επαγωγικών αισθητήρων προσέγγισης. (ε) Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά των χωρητικών αισθητήρων προσέγγισης. (ζ) Να επεξηγείτε την κατασκευή και λειτουργία των διμεταλλικών διακοπτών θερμοκρασίας. (η) Αναγνωρίζετε τους βασικούς τύπους αισθητήρων θερμοκρασίας (θ) Επιλέγετε τον κατάλληλο τύπο αισθητήρα (ι)  Αιτιολογείτε την επίδραση των διαφόρων διατάξεων (αισθητήρων) στα συστήματα αυτοματισμού. (κ) Συναρμολογείτε απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με αισθητήρες που έχετε διδαχθεί ακολουθώντας σχέδια και οδηγίες.

10278 Αισθητήρες: Φωτισμός χώρου με Φωτοδιακόπτης Ημέρας - Νυχτας (β) Φωτισμός χώρου με Αισθητήρα Ανίχνευσης Κίνησης

10308 ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ: Να μπορείτε να (α) Αναφέρετε που χρησιμοποιούνται οι σερβοκινητήρες (β) Αναφέρετε παραδείγματα χρήσεις των σερβοκινητήρων (γ) Αναφέρετε το κύριο γνώρισμα των σερβοκινητήρων (δ) Αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίον εργάζονται οι σερβοκινητήρες (ε) Αναφέρετε τις τάσεις λειτουργίας που εργάζονται οι σερβοκινητήρες (ζ) Αναφέρετε πως μετράτε η ταχύτητα περιστροφής σερβοκινητήρα (η) Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά των σερβοκινητήρων (θ) Αναφέρετε τα πλεονεκτήματα σερβοκινητήρα (ι) Αναφέρετε τα μειονεκτήματα σερβοκινητήρα

10323 ΒΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ: Να μπορείτε να (α) Αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίον εργάζονται οι Βηματικοί κινητήρες (β) Αναφέρετε τα πλεονεκτήματα των Βηματικών κινητήρων (γ) Αναφέρετε τα μειονεκτήματα των Βηματικών κινητήρων (δ) Αναφέρετε πως μετράτε η ταχύτητα περιστροφής των Βηματικών κινητήρων.

10498 Πνευματικά Συστήματα

10931 Ο μαθητής να: (α) δίνει τον ορισμό των πνευματικών και ηλεκτροπνευματικών συστημάτων. (β) αναφέρει τα πλεονεκτήματα των ηλεκτροπνευματικών συστημάτων έναντι άλλων μηχανολογικών συστημάτων. (γ) γνωρίζει και αναγνωρίζει τους κυλίνδρους απλής και διπλής ενέργειας. (δ) γνωρίζει και αναγνωρίζει τις βαλβίδες 3/2 και 5/2.

10276 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές

10181 PLC's Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές

11046 Siemens LOGO! PLC Manual

11047 Smart Relay - Zelio Logic SR2-SR3 SR2B201BD Technical Specs

11048 Schneider ZELIO Programming Guide

11049 Schneider ATV12H055M2 Variable Speed Drive ATV12 0.55kW 0.75hp 230V 1ph Product Datasheet

11050 User Manual for Schneider Altivar 12 Variable Speed Drives for asynchronous motors

10182 Ο μαθητής να μπορεί να (α) δίνει τον ορισμό του PLC (β) αναφέρει τις εφαρμογές του PLC (γ) αναγνωρίζει τα μέρη του PLC (δ) αναφέρει το πλεονεκτήματα του ελέγχου με PLC έναντι των συμβατικών συστημάτων (ε) αναφέρει τον τρόπο προγραμματισμού του PLC.

10761 Με το τέλος της ανάλυσης του στόχου, να μπορείτε να σχεδιάζετε το κύκλωμα ισχύος και το κύκλωμα ελέγχου για την ενεργοποίηση και αποενεργοποίηση άνω των δύο τριφασικών κινητήρων μέχρι 3ΗΡ, με την χρήση PLC .

10892 ’σκηση: Αυτόματoς διακόπτης START-STOP με τη Βοήθεια Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή τύπου LOGO

10256 Ασύρματος αυτοματισμός σε συρόμενη καγκελόπορτα που ελέγχεται από PLC.

10056 Panels Pictures

10057 Υλικά Ασκήσεων

10275 Τα Ρομποτικά Συστήματα

10933 Ο μαθητής να: (α) δίνει τον ορισμό του βιομηχανικού ρομπότ. (β) αναφέρει χρήσεις και πλεονεκτήματα από τη χρήση των ρομπότ στη βιομηχανία. (γ) αντιλαμβάνεται ότι το ρομπότ εκτελεί προκαθορισμένες εντολές με ακρίβεια και ότι οι κινήσεις του μπορούν να αλλάξουν με την αλλαγή των εντολών.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

10409 Η Εκπαιδευτική Ρομποτική

LEGO Mindstorms EV3

10400 LEGO Education Mindstorms EV3 Core Set Parts

10401 The EV3 Brick Description

10402 Motors and Sensors

10410 Programming Blocks in the EV3 Software

10403 Programming page of the Brick

10404 Connecting the EV3 Brick

10405 The Programming Action Blocks - Green

10406 The Programming Flow Blocks - Orange

10407 The Programming Sensor Blocks - Yellow

10408 The Programming Data Operation Blocks - Red

10589 Έργο 01: Κατασκευή του Educator με LEGO (45544)

10588 Έργο 02: Κατασκευή του Robotarm h25 με LEGO (45544)

10612 Έργο 05: Κατασκευή του Puppy με LEGO (45544)

 

ARDUINO

Βιβλιοθήκη ARDUINO

10842 Σημειώσεις για το ARDUINO

10298 Σεμινάριο ARDUINO Μάθημα 01

10299 Αισθητήρες για ARDUINO

10300 Κάρτες Επέκτασης (Shields) για ARDUINO

10843 Προγραμματίζοντας με την C

10961 Project 01 - LED Flasher

10962 Project 02 - S.O.S Morse Code Signaler

10963 Project 03 - Traffic Lights

10964 Project 04 - Interactive Traffic Lights

10965 Project 05 - LED Chase_Effect

10966 Project 06 - Interactive LED Chase Effect

10967 Project 07 - Pulsating Lamp

10968 Project 08 - RGB Mood Lamp

10969 Project 09 - LED Fire Effect

10970 Project 10 - Serial Controlled Mood Lamp

10971 Project 11 - Piezo Sounder Alarm

10972 Project 12 - Piezo Sounder Melody Player

10973 Project 13 - Piezo Knock Sensor

10974 Project 14 - Light Sensor

10975 Project 15 - Simple Motor Control

10976 Project 16 - Using an L293D Motor Driver IC

10977 Project 17 - Shift Register 8 Bit Binary Counter

10978 Project 18 - Dual 8 Bit Binary Counters

10979 Project 19 - LED Dot Matrix Display Basic Animation

10980 Project 20 - LED Dot Matrix Display Scrolling Sprite

10981 Project 21 - LED Dot Matrix Display  - Scrolling Message

10982 Project 22 - LED Dot Matrix Display - Pong Game

10983 Project 23 - Basic LCD Control

10984 Project 24 - LCD Temperature Display

10985 Project 25 - Servo Control

10986 Project 26 - Dual Servo Control

10987 Project 27 - Joystick Servo Control

10988 Project 28 - Basic Stepper Control

10989 Project 29 - Using a Motor Shield

10990 Project 30 - Line Following Robot

10991 Project 31 - Digital Pressure Sensor

10992 Project 32 - Digital Barograph

10993 Project 33 - Basic Touch Screen

10994 Project 34 - Touch Screen Keypad

10995 Project 35 - Touch Screen Light Controller

10996

10997

10998

10999

11000

11001

11002

11003

11004

11005

11006

11007

11008

11009

11010

11011

11012

11013

11014

11015

11016 Project 11016 - Controlling LED by Button

11017 Project 11017 - Controlling LED by PWM

11018 Project 11018 - Interactive LED Flowing Lights

11019 Project 11019 - I2C LCD1602

11020 Project 11020 - Buzzer

11021 Project 11021 - Tilt-Switch

11022 Project 11022 - Answer Machine

11023 Project 11021 - Serial Monitor

11024 Project 11024 - Photoresistor

11025 Project 11025 - Controlling Voice by Light

11026 Project 11026 - Flame Sensor

11027 Project 11027 - Voltmeter

11028 Project 11028 - Voice Sensor

11029 Project 11029 - LM35 Temperature Sensor

11030 Project 11030 - Water Level Sensor

11031 Project 11031 - One Digit 7-Segment Display

11032 Project 11032 - Stopwatch

11033 Project 11033 - Dot-matrix Display

11034 Project 11034 - RGB LED

11035 Project 11035 - Drive an one digit 7-segment display to display numbers with 74HC 595

11036 Project 11036 - Button Switch

11037 Project 11037 - Clock Module

11038 Project 11038 - Humiture Sensor

11039 Project 11039 - Relay Module

11040 Project 11040 - Stepper Motor

11041 Project 11041 - Servo Motor

11042 Project 11042 - Joystick PS2

11043 Project 11043 - Infrared-Receiver

11044 Project 11044 - RFID Entrance Guard System

11045 Project 11045 - Password Lock

 

10267 Εισαγωγή στο ARDUINO 

10257 ’σκηση με ARDUINO: Το LED που αναβοσβήνει

10258 ’σκηση με ARDUINO: Σταδιακή αύξηση και μείωση φωτεινότητας ενός LED

10259 ’σκηση με ARDUINO: Aύξηση και μείωση φωτεινότητας, Αναβόσβημα στις άκρες

10260 ’σκηση με ARDUINO: Σταδιακή αύξηση και μείωση φωτεινότητας με ποτενσιόμετρο

10261 ’σκηση με ARDUINO: Τρεχαντήρι με 8 LED

10262 ’σκηση με ARDUINO: Τρεχαντήρι με 8 LED και Ποτενσιόμετρο

10263 ’σκηση με ARDUINO: Παίζοντας με τα χρώματα (RGB LED)

10264 ’σκηση με ARDUINO: Τα φανάρια κυκλοφορίας με 3 LED

10265 ’σκηση με ARDUINO: Τα φανάρια κυκλοφορίας και φανάρι πεζών με 5 LED

10266 ’σκηση με ARDUINO: Τα φανάρια κυκλοφορίας και φανάρι πεζών και κουμπί διακοπής με 5 LED + Bush Button

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

10826 Θερμότητα και Ηλεκτρισμός

10179 Πλυντήριο Ρούχων : Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει το σκοπό του πλυντηρίου ρούχων, τους βασικούς τρόπους με τους οποίους γίνεται η πλύση (β) αναγνωρίζει τα κύρια μέρη και αναφέρει το σκοπό του προγραμματιστή (χρονοδιακόπτη) (γ) περιγράφει σε συντομία ένα πρόγραμμα λειτουργίας του πλυντηρίου ρούχων (δ) εξηγεί τη σημασία που έχει ο τρόπος εισαγωγής των ρούχων στον κάδο του πλυντηρίου

10813 Πλυντήριο Πιάτων

10812 Ηλεκτρικό Ψυγείο

10822 Οικιακό Ψυγείο 1

10823 Οικιακό Ψυγείο 2

10763 Οικιακό Ψυγείο 3

10268 Οικιακό Ψυγείο 4

10807 Εντοιχισμένη Ηλεκτρική Εστία

10806 Εντοιχισμένος Ηλεκτρικός Φούρνος

10800 Αποσμητήρας

10811 Ηλεκτρικός φούρνος μικροκυμάτων

10801 Φρυγανιέρα

10802 Ηλεκτρικοί Θερ΅οσίφωνες

10803 Οικιακοί Ηλεκτρικοί Ανεμιστήρες

10827 Ηλεκτρικές θερμάστρες, Ηλεκτρική θερμάστρα ακτινοβολίας

10805 Ηλεκτρικό αερόθερμο

10825 Ηλεκτρικό Αερόθερμο

10808 Ηλεκτρικό Καλοριφέρ

10809 Ηλεκτρικό Μίξερ

10820 Ηλεκτρική Σκούπα

10821 Ηλεκτρικό Σίδερο

10824 Ηλεκτρικός Αναμεικτήρας

10810 Ηλεκτρικοί Κινητήρες Οικιακών Συσκευών

10183 Ηλιακοί Συλλέκτες και συστήματα ζεστού νερού

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Εργαλεία και μικροϋλικά Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών

10947 Κατσαβίδια: Nα μπορείτε να (α) αναγνωρίζετε τα διάφορα είδη κατσαβιδιών (β) χρησιμοποιείτε το κατάλληλο κατσαβίδι με το σωστό τρόπο στη κάθε περίπτωση.

10940 Ηλεκτρικό Κολλητήρι : Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναγνωρίζει τα κυριότερα είδη του ηλεκτρικού κολλητηριού. (β) αναγνωρίζει τα μέρη του  ηλεκτρικού κολλητηριού. (γ) λαμβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά τη χρήση του κολλητηριού για την αποφυγή εγκαυμάτων. (δ) χειρίζεται το κολλητήρι ορθά και σε καθαρές επιφάνειες. (ε) επιτυγχάνει καλή μηχανική σύνδεση πριν τη συγκόλληση. (ζ) βεβαιώνεται ότι η κόλληση που θα χρησιμοποιήσει περιέχει αντιοξειδωτικό. (η) ελέγχει τη συγκόλληση για ομαλή και γυαλιστερή επιφάνεια, (θ) επιλέγει το κατάλληλο κολλητήρι ανάλογα με την ισχύ και τη χρήση του.

Όργανα και συσκευές Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών 

10941 Εργαστηριακά Τροφοδοτικά: Να μπορείτε να (α) αναφέρετε τις δύο κατηγορίες τροφοδοτικών (β) προσδιορίζετε τις παρεχόμενες τάσεις και τις δυνατότητες των εργαστηριακών τροφοδοτικών. (γ) χειρίζεστε σωστά τα τροφοδοτικά του  εργαστηρίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

10788 Φωτοδίοδος - LED

Τρανζίστορ

10792 Διπολικά Τρανζίστορ

10770 ’σκηση: Το τρανζίστορ ως ενισχυτής

10793 ’σκηση:  Το τρανζίστορ ως διακόπτης

10791 Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου FET

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

10798 Φύλλο Εργασίας - Δίοδος Ανόρθωσης

 

ΤΟ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Το θερμοστοιχείο και το φαινόμενο Πελτιέρ (Peltier)

10163 Ο μαθητής να μπορεί να (α) κατανοεί και περιγράφει την αρχή λειτουργίας του θερμοστοιχείου (β) αναφέρει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τάση που παράγεται από το θερμοστοιχείο (γ) εξηγεί γιατί τα θερμοστοιχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (δ) αναφέρει τις κυριότερες εφαρμογές των θερμοστοιχείων (ε) κατανοεί και να περιγράφει το φαινόμενο Πελτιέρ (Peltier) (ζ) εξηγεί πως τα στοιχεία Πελτιέρ (Peltier) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ψύξης.

 

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Βασική δομή, λειτουργία και εφαρμογές του φωτοβολταϊκού στοιχείου

10164 Ο μαθητής να μπορεί να περιγράφει τη βασική δομή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου

10165 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει το μέγεθος της τάσης που αναπτύσσεται σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο πυριτίου και τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ένταση του ρεύματος (β) εξηγεί τι είναι μια  φωτοβολταϊκή συστοιχία και τι επιτυγχάνεται με αυτή (γ) περιγράφει την τυπική δομή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση αυτόνομων καταναλωτών

10166 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει εφαρμογές των φωτοβολταϊκών στοιχείων.

10818 ΨΕΠ Φωτοβολταϊκών

 

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ιστορία των Τηλεπικοινωνιών

10766 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει την ιστορική εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών (β) αναφέρει και σχολιάζει τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που έγιναν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

10736 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

10767 Διαμόρφωση γωνίας

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

 

11053 Εγκατάσταση Μεγαφώνων

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΑ / ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10776 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τα μέρη που αποτελούν ένα Η/Υ

10772 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει (α) Τι είναι δίκτυα (β) Γιατί χρησιμοποιούμε τα δίκτυα. (γ) Τι είναι πρωτόκολλο. (δ) Τοπολογίες δικτύων. (ε) Σύνδεση Η.Υ. σε δίκτυο

10773 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει (α) Τι είναι OSI (β) τους τρόπους διασύνδεσης Η/Υ σε δίκτυο

10774 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει την ταξινόμηση των δικτύων σε σχέση με την τεχνολογία.

10775 Ο μαθητής να μπορεί να αναφέρει τι (α) Τι είναι δίκτυα (β) Γιατί χρησιμοποιούμε τα δίκτυα (γ) Τι είναι πρωτόκολλο (δ) Τοπολογίες δικτύων (ε) Σύνδεση Η.Υ. σε δίκτυο

10777 Καλωδίωση τοπικών δικτύων - Το ETHERNET

10778 01 Εισαγωγή στα Δίκτυα

10778 02 Επικοινωνία του λειτουργικού μα τον χρήστη

10778 03 Διαχείριση Χρηστών και ομάδων

10778 04 Διαχείριση Αρχείων και Φακέλλων

10779 01 Πρότυπα Τοπικών Δικτύων

10779 02 Πρότυπο ALOHA

10779 03 Πρότυπο CSMA

10779 04 Πρότυπα CSMA/CD, IEEE 802.3 και ETHERNET

10779 05 Πρότυπο ΙEEE  802.4 - Δίκτυα Διαύλου με Κουπόνι Διέλευσης

10779 06 Πρότυπο ΙEEE  802.5 - Δίκτυα Διαύλου με Κουπόνι Διέλευσης

10779 07 Πρότυπο Ν - ISDN

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

10287 Να μπορείτε να αναφέρετε το σκοπό του τεχνικού σχεδίου και πώς αυτό εξυπηρετεί την επικοινωνία στον τομέα των κατασκευών, συντήρησης, σχεδίασης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και κυκλωμάτων.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

10291 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει ορθά βασικά γεωμετρικά σχήματα, όπως τρίγωνα, κύκλους, τετράπλευρα και πολύγωνα.

10292 Ευθεία: Να μπορείτε να (α) διχοτομείτε ευθεία γραμμή (β) διαιρείτε ευθεία γραμμή σε ίσα μέρη (γ) χαράσσετε σε σημείο που ευρίσκετε επί μίας ευθείας γραμμής, κάθετη ευθεία  (δ) χαράσσετε κάθετη ευθεία σε ευθεία γραμμή από σημείο εκτός της ευθείας γραμμής (ε) από ευθεία γραμμή να χαράσσετε παράλληλη ευθεία, όταν δίνετε η μεταξύ τους απόσταση (ζ) χαράσσετε από ευθεία γραμμή, παράλληλη ευθεία γραμμή, που περνά από γνωστό σημείο

10293 Γωνία: Να μπορείτε να (α) δίνετε τον ορισμό της γωνίας (β) χαρακτηρίζετε γωνίες (γ) διχοτομείτε γωνία (δ) κατασκευάζετε γωνία 450 και 600 (ε) τριχοτομείτε γωνία 900

10318 Γεωμετρικές Καμπύλες: Να μπορείτε να (α) σχεδιάζετε γεωμετρικές καμπύλες (ελλειψοειδή, ωοειδή, παραβολή, υπερβολή, έλικα, σπείρα) εφαρμόζοντας τους κανόνες καλής σχεδίασης και γραμμογραφίας (β) κατανοείτε τη σημασία της εφαρμογής τους σε πολύπλοκες κατασκευές.

10294 ’σκηση

10295 ’σκηση

ΚΛΙΜΑΚΕΣ

10284 Κλίμακες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

10302 Διαστάσεις: Ο μαθητής να μπορεί να τοποθετεί ορθά τις διαστάσεις και κάμνει σωστή χρήση της κλίμακας.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

10296 Προβολές: Να μπορείτε να (α) κατανοείτε τον όρο προβολή (σημείου, ευθύγραμμου τμήματος, επιφάνειας στερεού) σε ένα επίπεδο.

10297 Ορθογραφική Προβολή: Να μπορείτε να (α) Αναγνωρίζετε και να κατονομάζετε τα διάφορα είδη προβολών, (β) Αναγνωρίζετε και να κατονομάζετε τα βασικά επίπεδα προβολής, (γ) Καθορίζετε, να επεξηγείτε και να συσχετίζετε τη θέση των επιπέδων προβολής, (δ) Κατανοείτε το προβολικό σύστημα οριζόντιου και κατακόρυφου επιπέδου και τη δημιουργία 1ης,  2ης, 3ης και 4ης δίεδρης γωνιάς, (ε) Κατανοείτε την ισομετρική παρουσίαση των επιπέδων προβολής, (ζ) Κατανοείτε την κατάκλιση των επιπέδων προβολής και τη σχεδίαση τους σε ορθογραφική προβολή, (η) Κατανοείτε τη διαφορά μεταξύ της σχεδίασης στην 1η δίεδρη γωνιά (ευρωπαϊκό σύστημα) και της σχεδίασης στην 3η δίεδρη γωνιά (αμερικανικό σύστημα)

10301 Ασκήσεις: Σχεδίαση σε 1η Δίεδρη Γωνία της Ορθογραφικής Προβολής Αντικειμένων σε Πλάγια Προβολή

10319 Ασκήσεις: Σχεδίαση σε 1η Δίεδρη Γωνία της Ορθογραφικής Προβολής Αντικειμένων σε Ισομετρική Προβολή

10316 Επίδειξη Κάτοψης Κατοικίας

10317 Επίδειξη Κάτοψης Κατοικίας με διαστάσεις

10314 Ορθογραφική Προβολή Κατοικίας: Να μπορείτε να αναγνωρίσετε τις διάφορες όψεις προβολής κατοικίας

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Ισομετρική προβολή

10304 Ο μαθητής να μπορεί να (α) περιγράφει πως γίνετε η σχεδίαση της Ισομετρικής Προβολής, και (β) σχεδιάζει την ισομετρική προβολή ενός απλού αντικειμένου, από τις τρεις όψεις ή από πραγματικό αντικείμενο.

Πλάγια προβολή

10305 Ο μαθητής να μπορεί να (α) περιγράφει πως γίνετε η σχεδίαση της Πλάγιας Προβολής, και (β) σχεδιάζει την Πλάγια Προβολή ενός απλού αντικειμένου, από τις τρεις όψεις ή από πραγματικό αντικείμενο.

ΤΟΜΕΣ

10306 Ο μαθητής να (α) κατανοεί τη σημασία και το σκοπό μιας τομής, (β) επιλέγει τη θέση των επιπέδων τομής (γ) σχεδιάζει και να συμβολίζει τα επίπεδα τομής σε ορθογραφικές και ισομετρικές προβολές   

10307 Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει τις τρεις όψεις ενός απλού αντικειμένου, από τις οποίες η μια ή δυο να παρουσιάζουν τομή.

10315 Επίδειξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κατοικίας 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

10320 Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τη σημασία και χρησιμότητα της σχεδίασης με ελεύθερο χέρι (β) εφαρμόζει ορθά τις βασικές αρχές σκιτσαρίσματος (γ) σχεδιάζει με ελεύθερο χέρι απλά γεωμετρικά σχήματα κατά προτίμηση σε τομείς που αφορούν την ειδικότητα.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

10322 Να μπορείτε να εξηγείτε με απλά λόγια το σκοπό του Ηλεκτρολογικού κατασκευαστικού σχεδίου.

Ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει και ερμηνεύει τα ηλεκτρικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε κατόψεις κατοικιών και σε ηλεκτρικά κυκλώματα.

00   Ηλεκτρολογικά Σύμβολα

00a Κάτοψη σχεδίου κατοικίας με συμβολισμό της εγκατάστασης μιας λυχνίας σε δωμάτιο, που ελέγχεται από απλό μονό διακόπτη.

01a Πολυγραμμικό σχέδιο του κυκλώματος επιφανειακής εγκατάστασης μιας λυχνίας που ελέγχεται από απλό μονό διακόπτης

01   Μονογραμμικό σχέδιο του κυκλώματος επιφανειακής ηλεκτρικής εγκατάστασης μιας λυχνίας  που ελέγχεται από απλό μονό διακόπτης

01b Ισομετρική αναπαράσταση της επιφανειακής ηλεκτρικής εγκατάστασης μιας λυχνίας σε δωμάτιο κατοικίας, που ελέγχεται από απλό μονό διακόπτη .

00a Κάτοψη σχεδίου κατοικίας με συμβολισμό της εγκατάστασης μιας λυχνίας σε δωμάτιο, που ελέγχεται από απλό μονό διακόπτη.

01d Πολυγραμμικό σχέδιο του κυκλώματος χωστής εγκατάστασης μιας λυχνίας που ελέγχεται από απλό μονό διακόπτης

01c Μονογραμμικό σχέδιο του κυκλώματος χωστής ηλεκτρικής εγκατάστασης μιας λυχνίας που ελέγχεται από απλό μονό διακόπτη

01e Ισομετρική αναπαράσταση της χωστής ηλεκτρικής εγκατάστασης μιας λυχνίας σε δωμάτιο κατοικίας, που ελέγχεται από απλό μονό διακόπτη.

02   Κάτοψη σχεδίου κατοικίας με συμβολισμό της εγκατάστασης δύο λυχνιών σε δύο ξεχωριστούς χώρους, που ελέγχονται από ένα απλό διπλό διακόπτη.

02b Πολυγραμμικό σχέδιο του κυκλώματος επιφανειακής ηλεκτρικής εγκατάστασης δύο λυχνιών σε δύο ξεχωριστούς χώρους, που ελέγχονται από ένα απλό διπλό διακόπτη.

02a Μονογραμμικό σχέδιο του κυκλώματος επιφανειακής ηλεκτρικής εγκατάστασης δύο λυχνιών σε δύο ξεχωριστούς χώρους, που ελέγχονται από ένα απλό διπλό διακόπτη.

02c Ισομετρική αναπαράσταση της επιφανειακής ηλεκτρικής εγκατάστασης δύο λυχνιών σε δύο ξεχωριστούς χώρους, που ελέγχονται από ένα απλό διπλό διακόπτη.

02   Κάτοψη σχεδίου κατοικίας με συμβολισμό της εγκατάστασης δύο λυχνιών σε δύο ξεχωριστούς χώρους, που ελέγχονται από ένα απλό διπλό διακόπτη.

02d Ισομετρική αναπαράσταση χωστής ηλεκτρικής εγκατάστασης δύο λυχνιών σε δύο ξεχωριστούς χώρους, που ελέγχονται από ένα απλό διπλό διακόπτη.

 

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  

10310 ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ AUTOCAD

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

10960 Οδηγίες για Mail Merge

11052 Nine Tricks for MS EXCEL

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ