ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Oι πληροφορίες που παρέχονται από τον Διαδικτυακό αυτόν Τόπο είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στο Διαδικτυακό αυτό Τόπο και καθορισμένων επισήμων εγγράφων, τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου. Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους

Αυτός ο Διαδικτυακός Τόπος δημιουργήθηκε, συντηρείται και εμπλουτίζεται από τον 

Παναγιώτη Χρυσανδρέα B.Sc. Electrical & Electronics Engineer

Βοηθό Διευθυντή του Κλάδου Ηλεκτρολογίας στη ΜΤΕΕK

 

Αυτός ο Διαδικτυακός Τόπος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.